• CUMARTESİ, 16 KASIM 2019
  • 00:45
Hızlı Erişim
  • Facebook
  • İnstagram
  • Twitter

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

KANUN TEKLİFİ

  • KANUN TEKLİFİ

                                                                                                                                   

25.03.2015

Sayın Üyemiz,

Gelir Vergisi Kanunu’nun 67/1 maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10/a maddesindeki çelişkinin düzeltilmesi için TBMM’ne Kanun teklifi verilmek üzere siyasi partilere ve İzmir milletvekillerine göndermiş olduğumuz, “Genel Gerekçe ile Madde Gerekçeleri ve Kanun Teklifi ” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ekte sunduğumuz gerekçeler ve kanun teklifini aşağıda yazılı partilerin ve TBMM Genel Sekreterlik faksına ve mail adresine gönderilmesi, mesleki dayanışmanın gösterilmesi ile haklı olan talebimize sahip çıkılmasını istirham ediyoruz.

Saygılarımla,

Feyzullah Topçu
    Başkan

   

-FAX VE MAİL GÖNDERECEĞİNİZ SİYASİ PARTİ VE TBMM BİLGİLERİ-

 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL MERKEZ     

FAKS             :0 312 204 50 44

E-POSTA       :baskanlikozelkalem@gmail.com

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZ 

FAKS             :0 312 207 40 39

E-POSTA       :chp@chp.org.tr

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL MERKEZ 

FAKS             :0 312 473 15 44

E-POSTA       :bilgi@mhp.org.tr

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ GENEL MERKEZ 

FAKS             :0 312 428 89 57

E-POSTA       :bilgi@hdp.org.tr


TBMM GENEL SEKRETERLİK

FAKS             :0 312 420 66 59

E-POSTA       :neziroglu@tbmm.gov.tr

 

 

 

GENEL GEREKÇEMİZ

Gelir Vergisi Kanunumuza (GVK) göre de, gelir vergisinin konusu gelirdir ve vergiyi
doğuran olay, gelirin elde edilmesidir. Gelir Vergisi Kanunu'nun maddesine göre, bir
serbest meslek erbabının serbest meslek makbuzu düzenlemesi için, "tahsil" koşulu
gerekir ve herhangi bir şekilde tahsilat yapılmaksızın serbest meslek makbuzu
keşide edilmesi beklenemez. Yine Vergi Usul Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre
vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki
durumun tekemmülü ile doğar. Yani tahakkuku tahsile bağlı olan bir vergide, tahsilat
gerçekleşmeden serbest meslek makbuzunun keşide edilmesi söz konusu değildir.
Diğer bir ifade ile, henüz serbest meslek erbabının, müşterisi ya da müvekkilinden,
bağımsız olarak tasarruf edebileceği, gelir niteliğinde herhangi bir ücret ya da kazanç
tahsil etmeden, vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiş demektir ve serbest meslek
erbabının da, herhangi bir şekilde serbest meslek makbuzu düzenlemesi gerekmez.
Yani gelir vergisi açısından serbest meslek kazançlarında "elde etme" esastır.

Oysa Katma Değer Vergisi Kanunu 10/a maddesi ile, serbest meslekte vergıyı
doğuran olay "hizmetin ifası hallerinde, hizmetin yapılması anı" olarak kabul
edilmiştir.

Bu düzenleme ile, vergi idaresi tarafından, bir vergilendirme işlemi ile, serbest meslek
erbabına, serbest meslek kazancı elde etmediği durumda, bu kazançtan dolayı gelir
vergisi tarh olunması söz konusu olmaktadır ki bu durum "sebep yönünden hukuka
aykırılık" oluşturmaktadır.

Diğer taraftan iki kanunun vergiyi doğuran olayı, aynı hizmette aynı kişi için farklı
esaslara bağlaması uygulamada bir çok ihtilafa yol açmakta ve avukatlık ve mali
müşavirlik mesleği gibi bir çok serbest meslek erbabı, mesleklerine özgü işleyiş
açısından alamadıkları, belki de hiç tahsil edemeyecekleri bir paranın KDV'sini yahut
cezasını ödemek sorunda kalarak mağdur olmaktadırlar. Hizmet ifa edilmiş olmasına
rağmen, hizmet bedeli tahsil edilmemişse, katma değer vergisinin yine doğup
doğmayacağı gerek ilgililer arasında gerekse yargıda tartışma yaratmaktadır.

Belirtilen sebeplerle Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının a bendinin; "hizmet ifası hallerinde değil hizmet karşılığı bedelin tahsil
edilmesi" şeklinde değiştirilmesi mağduriyeti giderecektir.

MADDE GEREKÇELERİ

 

Madde 1- Madde ile, serbest meslekte vergiyi doğuran olay, hizmet karşılığı bedelin
tahsil edilmesi olarak yeniden düzenlenmiştir. Böylelikle Katma Değer Vergisi Kanunu
ile Gelir Vergisi Kanunu arasındaki çelişkinin giderilerek serbest meslek erbabının,
mesleklerine özgü işleyiş açısından alamadıkları, belki de hiç tahsil edemeyecekleri
bir paranın KDV’sini ödemek sorunda kalarak mağdur olmalarının önlenmesi ile
uygulamadaki ve yargı kararlarındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Madde2- Kanunun yürürlük tarihi belirtilmiştir.

Madde3- Kanunun kimler tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.

KATMA DEGER VERGİSİ KANUNUNDA DEGİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
KANUN TEKLİFİ

Madde1- 02/11/1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının a bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

"Serbest meslek erbaplarında hizmetin ifası halinde değil, hizmet karşılığı olan
bedelin tahsil edilmesi halinde Katma Değer Vergisi sorumluluğu doğar"

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

                                                                                                                    25.03.2015

Sayın                  ,

………  İzmir Milletvekili

Ülkemiz ekonomik kalkınmasında ve Devletin vergilerini toplamasında önemli
katkıları olan ve sorumluluk ve görev üstlenen bir mesleki örgüt olarak üyelerimiz
uzun süredir ülkemizde yaşanan ekonomik mali kriz nedeniyle tahsilat sorunu
yaşamaktadırlar.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 67/1 maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 10/a  

maddesinin çelişkisinin kaldırılamadığı için tahsil etmediğimiz hatta hiç tahsil 

edemeyeceğimiz alacaklarımız için KDV ve Gelir Vergisi ödemekteyiz.


Bu iki kanun arasındaki çelişki ve çelişkinin kaldırılması için yapılacak yasal 

düzenlemeye ilişkin görüşümüz gerekçeleri ile birlikte ekte bilginize sunulmuştur.


Anılan bu iki yasa arasındaki çelişkinin kaldırılması için daha önce T.B.M.M.'ye kanun 

değişikliği teklif edildiği ancak gündeme alınmamasından dolayı biz mali  müşavirlerin,
avukatların ve diğer serbest meslek erbaplarının basit olan bu sorunu çözülememiştir.

Odamız tarafından hazırlanan yasa teklifinin bu hafta başlanacak Torba Yasa görüşmeleri sırasında gündemine alınması ve kabulü için katkılarınız muhasebe camiasını memnun edecektir.

 Bu konuda kanun teklifi hazırlanmasında ve T.B.M.M.'de yasallaşması konusunda vereceğiniz emek ve katkı meslek camiamızın mağduriyetini giderecektir.

 Şimdiden katkılarınız için teşekkür eder, saygılar sunarım.

Partilerin İzmir Milletvekilleri TBMM Faks Numara Listesi

Seminer ve Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.