Bağımlı Çalışan Meslek mensuplarının e-beyanname gönderebilmelerinin Meslek Hukuku açısından değerlendirilmesi hakkında.

Soru

Bilgi
 
Bağımsız denetime tabi bir A.Ş.de mali müşavir olarak çalışıyorum. E beyanname şifreleri şirketin kendi üzerine ve kimin üzerinden alındığına dair bir belge ve bilgiye ulaşamadım. Burada mali müşavir olarak çalıştığıma dair herhangi bir yere bir bildirim de yapılmadı.
 
Sorularım
 
1-Şirketlerin kendi şifresini kullanmasının  gerekleri nelerdir?  Kendi beyananamesini ne şekil ve şartta gönderebilir?
2- E-beyanname şifresi tam tasdik veya bağımsız denetim şirketi üzerinden alındıysa beyanname gönderim yetkisi ne şekilde devam eder?
3-Şifre smmm belgesi ile alınmış ise, şifre alan smmm işten ayrıldığında daha sonrasında işe başlayan smmm o şifre üzerinden beyanname gönderebilir mi?
4- Ben şirkette sigortalı olarak çalışıyorum. Başka bir limited şirkette aralıklı olarak sigortalı çalışmak kaydı ile e-beyanname şifresi alıp beyannamelerini gönderebilir miyim? A.Ş. de çalışıyor olmam buna engel mi?
 
 
Şimdiden teşekkür ederim.
 

Cevap

1-Şirketlerin beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendilerinin gönderebilmesi için;
1. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması, (Bu tutarlar 3568 sayılı Kanunun 37 seri nolu genel tebliğin 2.1 bölümünde belirtilmiştir. Sözü edilen tutarlar yeniden değerleme oranında artırılıp günümüze uyarlandığında 2013 takvim yılı için aktif toplamı 6.202.450,39 TL ve net satışlar toplamı ise 12.404.900,77 TL olarak değerlendirilmelidir.)
2. Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getiriliyor olması, durumunda mümkün olabilmektedir.
 
2- Alınan şifre tam tastik amacı ile alınmıştır. Beyannamelerin SM veya SMMM ler tarafından gönderilmesi gerekmektedir. YMMM lerin defter tutması 3568 sayılı kanuna göre yasaktır.
 
3- Vergi Usul Kanunu 15 nolu sirkülerinde;
“Mükelleflerin e-beyanname uygulamasından yararlanabilmeleri için, örneği 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde (Ek: 1) yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu’nu doldurarak, bağlı bulundukları vergi dairelerine müracaat etmeleri ve buradan kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları yeterlidir.
Bu şekilde talepte bulunan mükelleflere, bağlı bulundukları vergi dairesince 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda kullanıcı kodu, parola ve şifre teslim edilecektir.
Muhasebeye ilişkin işlemleri işletmelerinde bağımlı olarak çalışan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler meslek mensubunun kimlik bilgileri ile ruhsat numarası ve bağlı olduğu meslek odasının adını;
Yeminli mali müşavir ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler ise yeminli mali müşavirin kimlik bilgileri ile ruhsat numarası, bağlı olduğu meslek odası ve tam tasdik sözleşmesinin tarih ve numarasını belirten bir dilekçeyi ilgili vergi dairesine “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu” ile birlikte vereceklerdir.” Denilmektedir.
Dolayısıyla, sözü edilen şifreler mükelleflerin kendi adlarına verilmektedir. Bağımlı çalışan meslek mensubunun ayrılması halinde durum ilgili vergi dairesine bildirilmeli, yeni işe başlayan bağımlı meslek mensubu için işlem tekrar yenilenmelidir.
 
4-Yine, 16/2/1998 tarih ve 5090 sayılı genel yazının 5 inci maddesinde, 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebecilik veya serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı alan ancak bağımlı olarak çalışanların, mükelleflerin beyannamelerini imzalayabilecekleri belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, bağımlı statüde çalışan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin ancak bir gerçek yada tüzel kişiye ait beyannameleri imzalamaları mümkün bulunmaktadır. Bu nedenle sadece bordrolu olarak çalışılan şirketin beyannameleri imzalanabilecektir. Aynı gruba ait diğer şirketlerin beyannamelerinin imzalanması mümkün değildir.
Disiplin Yönetmeliği 6/p) Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce; çalışanlar kütüğüne kayıt olmadan birden fazla beyanname imzalanması KINAMA cezasını gerektirmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.