Tasfiye Halindeki Şirketlerde Ana Szöleşmelerini 01.07.2014 tarihine kadar güncellemek zorundalar mı?

Soru

Yeni TTK  göre, Limited ve A.Ş. ler Eski Ana Sözleşmelerini Tadil etmeleri gerekmektedir.(01.07.2014 Son Gün)Tasfiye Halinde  ve Gayri faal şirketler de Bu değişiklikleri yapacaklarmı? Bu konuda bilgilendirmenizi rica edeceğim.Cevap

6103 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN MADDE 22 - (1) Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerini, (Değişik ibare: 6335 - 26.6.2012 / m.46/5) "yürürlük tarihinden itibaren oniki" ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirirler. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.  Şeklinde yayınlanmıştır .Ancak Gümrük ve ticaret bakanlığı kanundaki yetkisini kullanarak süreyi bir yıl uzatmıştı.

Kanun madde metninde  her hangi bir ayırım getirmemiştir. Tasfiye halindeki şirketler ile ilgili olarak tasfiye sürecini hızlandırmak amacı ile 6102 sayılı TTK geçici 7.maddesi kolaylık getirmiştir.

Sözleşmeler konusunda gayrı faal şirket, faal şirket ayırımı bulunmamaktadır.