Serbest Meslek faaliyetini Çalışanlar Kütüğüne kayıtlı olarak yürüten Meslek Mensubu Bir başklı olarak Muhasebe dışında bir işte çalışabilir mi?

Soru

Bürosu bulunan çalışanlar kütüğüne kayıtlı meslek mensubunun bir tüzel kişi şirkette muhasebe dışında başkaca bir iş dolayısı ile çalışabilmesi mevzuatımız açısından mümkün müdür.
 
teşekkür ederim

Cevap

Çalışanlar kütüğüne kayıtlı bir meslek mensubunun başka bir işverene bağlı olarak çalışmasının mevzuatımız açısından mümkün olup olmadığını sormaktasınız.
3568 sayılı yasanın 2. maddesi mesleğin konusunu düzenlemiş ve aynı kanunun 45.maddesi yasaklar başlığı altında "Serbest muhasebeci malî müşavirler bu unvanlarla, yeminli malî müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticarî faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar."
SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 44.maddesi
Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların iş yerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar.
hükmü yer almaktadır. Bu yasal gerekçeler ve TÜRMOB tarafından Odamıza gönderilen 2011/1 sayılı genelge gereği çalışanlar kütüğüne kayıtlı olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini sürdürürken başka bir iş için olsa başka işverene bağlı olarak hizmet akti ile çalışmaları mümkün değildir.
İyi çalışmalar dilerim.