Şirket tasfiyesi hakkında

Soru

TASFİYE GİRECEK OLAN ŞİRKETİMİZİN BİLANCOSUNDA,
 502 SERMAYE DZL.OLUMLU FARKLARI : 11.094,96
540-01-001 YASAL YEDEKLER (1.TERTİP YEDEK AKÇE) : 577,71
540-99 YASAL YEDEKLER ENFLASYON FARKLARI : 489,99
542-01-001 OLAGANÜSTÜ YEDEKLER : 3.059,72
542-99 OLAGANÜSTÜ YEDEKLER ENFLASYON FARKLARI : 14.992,25
570 (2004-2005-2006-2007) GEÇ.YILLAR KARLARI :11.076,28
580 (2008-2009-2010-2011-2012-2013) GEÇ.YILLAR ZARARLARI : 156.311,29
580 (GEÇMİŞ YIL ZARARLARI ENFLASYON DÜZELTME) : 4.032,11
 
SORU 1 : (502 HESAP) - (540-99 YASAL YEDEKLER ENF.FARKLARI)- (542-99
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER ENF.FARKLARI)'NIN BAKİYELERİ TASFİYE SONU
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TİCARİ BİLANCO KARINA EKLENMESİ
GEREKİYORMU? AYRICA BU  HESAPLARIN BAKİYELERİ ÜZERİNDEN TASFİYE SONU
SON VERİLECEK OLAN MUHTASAR BEYANNAME %15 STOPAJ ÖDENMESİ GEREKİRMİ?
SORU 2 :  (502 HESAP) - (540-99 YASAL YEDEKLER ENF.FARKLARI)- (542-99
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER ENF.FARKLARI) HESAPLARINDAN 580 (2008-2009-2010-2011-2012-2013) GEÇ.YILLAR ZARARLARI VEYA 580 (GEÇMİŞ YIL ZARARLARI ENFLASYON DÜZELTME) HESAPLARINDAN  ZARARLARINDAN MAHSUP EDİLİP TASFİYE SONU KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLMEYİP,MUHTASAR BEYANNAMEDE STOPAJ ÖDENMİYEBİLİNİRMİ?
 

Cevap

*      213 sayılı V.U.K.’nun geçici 25.maddenin g ) fıkrasına göre; öz sermaye kalemlerine ait enflasyon düzeltme farkları  düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebileceği kar dağıtımı sayılmayacağı hüküm altına alındığından stopaja tabi olmayacaktır.Ancak söz konusu farklar başka bir hesaba nakledilerek veya işletmeden çekilmesi halinde ise dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin işletme bu dönemde kurumlar vergisine tabi tutulacağının dikkate alınması gerekmektedir.

*      Öte yandan  işletmenin tasfiye girmeden önce  veya tasfiye sürecinde öz sermaye enflasyon düzeltme fark tutarları  sermaye ilave edildikten sonra  şirketin tasfiyesi sonucunda ortaklara  kar dağıtım söz konusu olacağından ,  işletmeden çekilen bu  tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması, vergi sonrası dağıtılan kazancın da elde edenin hukuki kişiliğine göre  kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

CEVAP : 2

Daha önceki yıllarda şirket sermayesine eklenmiş olan geçmiş yıl karlarının ve/veya yedek akçelerin, şirketin tasfiyesi sebebiyle ortaklara dağıtılması durumunda elde edenin hukuki kişiliğine göre kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

            Ancak Şirket tasfiyesi sonucu oluşan zararın geçmiş yıl kârlarına ve/veya yasal yedeklere mahsup edilmesi işleminde, nakden veya hesaben bir ödeme bulunmamaktadır. Bu nedenle, geçmiş yıl kârlarının ve/veya yasal yedeklerin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi işlemi, kar payı dağıtımı olarak değerlendirilmeyecek ve kar payı dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılmayacaktır.  Öte yandan, tasfiye sonucu oluşan zararın yasal yedeklere mahsubundan sonra kalan ve ortaklara dağıtılan tutarların ise elde edenin hukuki kişiliğine göre stopaja tabi tutulması gerekeceği tabiidir.

Yukarıda yapılan vergi mevzuatı açıklamaları doğrultusunda işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Teşekkürler….