Dekapaj işlerinde kdv tevkifatı ve stopaj uygulamaları hakkında

Soru

Bir mükellefim türkiye kömür işletmelerinden dekapaj işi ihalesini alan akkord aş adlı firmaya sözleşmeye bağlı olarak(sözleşme süresi 01.11.2014-01.11-2015) taşeronluk yapmaktadır.
 
İlgili firma bizden yıllara yaygın inşaat işi yaptıkları gerekçesi ile(% 3)  gelir vergisi stopajı ile 10/2 oranında KDV tevkifatı uygulamaktadırlar.
 
1-bu uygulama doğrumudur.
2-mükellefim olan firma kurumlar vergisi açısından yıllara yaygın inşaat işleri kapsamında mı vergilendirilecektir.
3-mükellefim olan firma bu dekapaj işini yaparken hem kendi araç gerecini hemde başka firmalara ait araç-gereç kullanmaktadır.Başka firmalara yaptığı ödemelerden gelir vergisi stopajı ve kdv tevkifatı uygulaması yapacakmıdır.

Cevap

Merhabalar ,

1-Gelir Vergisi Kanunun 42.maddesinde “Birden fazla takvim yılına sirayet eden (5035 sayılı Kanunun 48/4-a maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 01.01.2004, Yürürlük; 02.01.2004) inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde(1) kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.

Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın (5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen ibare, Yürürlük: 06.06.2008) Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar(2) vermeye mecburdurlar.” denilmektedir.

Yapılan sözleşmeden dolayı yukarıdaki yasal hükümlere istinaden dekapaj işiniz Yıllara yaygın inşaat kapsamında değerlendirilecektir.

2-Yine Gelir Vergisi Kanunun 94 /3.maddesinde “ 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden,

(2009/14592 sayılı B.K.K. ile "42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3" Yürürlük; 3.2.2009)(4)

istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” Denilmektedir.

Dolayısıyla yapacağınız hak edişler bazında istihkak bedellerinden %3 stopaj gelir vergisi yapacaksınız.

  

 3-  2.1.3.2.1. Yapım işleri ile Bu İşlerle Birlikte ifa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri başlığının alt başlığında ;


2.1.3.2.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

”Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”  denilmektedir.

Yine aynı tebliğin 2.1.3.2.1.2. Kapsam bölümünde;

Bu bölüm kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir:

- Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro,viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri …..”

 

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere(taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin,kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden yukarıda KDV Uygulama Genel Tebliğindeki  yukarıdaki esasları çerçevesinde tevkifat yapılması gerekmektedir. Alt yüklenicilere uygulanan tevkifat,yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulanmasına engel değildir.

 

Teşekkürler...