Kentsel Dönüşüm İnşaat İşleri Hk.‏

Soru

Sayın Odamız çalışanları şimdiden vermiş olduğunuz cevap için teşekkür ederim.
 
Bildiğiniz üzere 01/01/2013 yılından itibaren büyük şehirlerde yapılacak net alanı 150 m2'ye kadar olan  konut teslimlerinde KDV oranı emlak vergisi kanununa göre tespit edilen arsa birim m2 değerine göre belirlenmektedir. Buna göre ;

1-) Bu oranlar 2015 yılında da aynı mıdır? 0-500 TL arası konut teslimleri % 1 ,  500-1.000 TL arası % 8 , 1.000 TL üzeri % 18 ile ticari alan teslimleri  % 18 değişmiş midir?

2-) Bu yasa çıktığında, 6306 sayılı afet riski bulunan yerlerin dönüştürülmesi kanununa göre (kentsel dönüşüme giren) yerlerde yapılacak konut teslimlerinde net alanı 150 m2.ye kadar olan inşaat projelerinde KDV oranının % 1 olarak devam etmesine , çıkan yasanın kapsamının dışında bırakılmasına karar verilmişti. 2015 yılı itibariyle bu kapsam dışılık ve KDV oranı halen geçerli mi? 

3-) Kentsel dönüşüme tabii tutulan yerlerde de KDV iadesi talep edebilir miyiz?

4-) Bunun dışında nelere dikkat etmemiz  gerektiği hakkında kısaca bilgi verirseniz memnun olurum.(KDV-SGK-VUK yönünden)

Cevap

Merhabalar,

1- 6322 sayılı Kanun ile Bakanlar Kuruluna, inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı KDV oranı belirleme yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini 24.12.2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı kararı ile kullanmış ve net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimlerinde yeni KDV oranları belirlenmiştir. Bu düzenlemede 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde bulunan 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri, kapsam dışı bırakılmıştır.

2- 01.01.2013 tarihli tebliğ ile 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası kapsamanda riskli alan veya riskli yapılarda yapılacak konutlar için NET ALANI 150 m2 altında olması halinde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. NET ALANI 150 m2 ve  üzeri riskli alan veya riskli yapılarda yapılacak konutlarla, ticari alanların tamamında KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir.

3- Kentsel dönüşüm KDV iadesini ancak projenin tamamlanıp faturaları alıcıya kesilmesinden sonra talep edebilirsiniz. 

 Kentsel dönüşüm vergi istisnaları:

a-2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan noter harçları.

b-Harçlar Kanununun 57 nci maddesi (4 sayılı tarife) uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları.

c-26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi uyarınca belediyelerce alınan harçlar.

d-1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tâbi kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi.

e-8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi.

f-Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücreTLer; Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı, 87 nci, 88 inci ve 97 nci maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınanlar da dahil olmak üzere, belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret.

g-Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi.

Ancak, riskli yapı yerine yapılacak bağımsız bölümlerin hak sahipleri dışında kalan üçüncü kişilere satışı nedeniyle üçüncü kişilerle inşaatı yapan şirket arasında düzenlenen sözleşmelere damga vergisi uygulanacak ve tapuda yapılacak işlemlerden de tapu harcı alınacaktır. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 07.01.2015 tarih ve 10 sayılı Özelgesi)

Diğer taraftan, riskli yapının yerine yapılacak olan bağımsız bölümlerden bir kısmı riskli yapıda pay sahibi olanlara verilecek bir kısmı da inşaat firmasına kalacaktır. Pay sahiplerine verilen bağımsı birimlerle ilgili devir ve tescil işlemleri vergi avantajlarından yararlanacak, ancak riskli yapıda payı olan bir kişinin bu payı karşılığı kendisine düşen bağımsız bölümü başka birisine satışında ise istisna söz konusuolmayacaktır.

Ayrıca uygulama alanında olmakla birlikte kentsel dönüşüme tabi tutulmadan satışı yapılan yapıların vergisel avantaja sahip olup olmadığı konusu Uygulama Yönetmeliği ile açıklığa kavuşmuştur.

6306 Sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliğinin 16.ncı maddesinin 9/ç bendinde, hak sahibi malik tarafından uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devir ve tescili işlemleri vergi ve harç istisnasından yararlanabilecektir.Teşekkürler....

Vergi Danışmanı

 Serap  ENSARİOĞLU