Tek kişilik şahıs firmasında ortaklardan alacaklar

Soru

Tek kişilik, bilanço esasına tabi,  şahıs firması mizanında 131-Ortaklardan alacaklar hesabında yüklü borç bakiyesinin olmasının vergisel sonuçları nelerdir?

·         KKEG e alınmamıştır. (alınsa 131 bakiye vermemeli)

·         Süreklilik arz etmektedir.

·         Hasılata eklenmemiştir. (eklense  131 bakiye vermemeli)
Teşekkürler.

Cevap

1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler girmektedir. Söz konusu teşebbüs ve işletmeler bu Tebliğle belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymak zorundadırlar. Bu tebliğe göre teşebbüs ve işletmeler, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların çalışması hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Buna göre;

131. ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI;

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Alacağın doğması halinde hesaba borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

Buna göre işletmenin Ortaklardan Alacaklar Hesabının borç bakiyesi vermesinin anlamı, ortağın veya teşebbüs sahibinin işletmeye borçlu olması anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla işletme sahibi işletmenin kasa yada bankadan nakit değer çekerek işletmenin bu nakdi finansal piyasalarda değerlendirilmeyerek elde edilebilecek faiz gelirinden mahrumiyetine sebebiyet verildiği anlaşılmakta olup işletme lehine çekilen nakit değer için adatlandırma yapılarak GVK 41/5. madde kapsamında işlem yapılmasına muhatap olunması ihtimalini göz önünde bulundurulmasına dikkat edilmelidir.

Teşekkürler...

  Serap ENSARİOĞLU

Vergi Danışmanı