Demirbaşla ilgili‏

Soru

 2015 model yeni alacağım aracı serbest meslek defterime sabit kıymet olarak kayıt edebilir miyim, bunun tüm giderlerini deftere kayıt etmemde bir sakınca var mı?

İyi çalışmalar.

Cevap

Merhabalar ,

Öncelikle  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Mesleki Giderler" başlıklı 68 inci maddesinde serbest meslek kazancının tespitinde yazılı giderlerin hasılattan indirileceği buna göre maddenin 4 ve 5 nci bentlerine göre; Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil). İle Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 269 ve 270 nci maddeleri hükümlerine göre taşıtların gayrimenkul gibi değerleneceği ve maliyet bedelinin satın alma bedelinden başka Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükelleflerin serbest olduğu hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı  ancak KDV Genel Uygulama Tebliğine göre Binek Otomobillerinin indirim konusu yapılamayan Katma Değer Vergisinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceği açıklanmıştır.

.

Bu bilgilere göre serbest meslek faaliyetinde kullanmak şartıyla almış olduğunuz araç ister otomobil ister diğer taşıt aracı  olsun her halükarda  envantere dahil ederek amortisman ve diğer tüm giderlerinizi serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapabilme hakkınız bulunmaktadır. Alınan taşıt otomobil dışında diğer taşıt aracı ise alışta ödenen  KDV  hesaplanan KDV üzerinden indirim konusu yapma hakkınız bulunmakla birlikte alınan araç şayet otomobil ise alışta ödenen KDV  hesaplanan KDV’niz üzerinden indirim konusu yapma hakkınız bulunmamaktadır. İndirim konusu yapamadığınız KDV ’ yi serbest meslek kazancının tespitinde maliyet ya da gider unsuru olarak dikkate alabileceğinizi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

    Teşekkürler...

Serap ENSARİOĞLU

Vergi Danışmanı