Bilim Park Hakkında

Soru

5746 numaralı teşvik ile ilgili çalışacağım şirkette;

  1. Nasıl bir muhasebe işlemi yapılacak yani hangi hesaplar kullanılacak ve bu hesapların aylık gelir tablosu hazırlayan şirketlerde kapanışı ve bu kapanışında kurumlar vergisi beyannamesindeki işleyişi nasıl olacak?
  2. Muhtasar Beyanname nasıl hazırlanacak? 
  3. 2.500-TL net ücret bu sistemde nasıl hesaplanacak?
  4. KDV yönünden muhafiyet oluyor mu?

Saygılarımla iyi çalışmalar. 

Cevap

Merhabalar:

Öncelikle konunuz oldukça kapsamlı olup danışmanlık hizmetini gerektirmektedir.Yine de kısaca bilgi verilecektir.

Ar-Ge faaliyetlerinden doğan harcamalar, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği “10.2.5 Ar-Ge harcamaları” başlıklı bölümüne göre şöyle sıralamak mümkündür.

–          İlk madde ve malzeme giderleri,

–          Personel giderleri,

–          Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler,

–          Genel giderler,

–          Vergi, resim ve harçlar,

–          Amortisman ve tükenme payları,

–          Finansman giderleri.

 Ar-Ge Giderleri Tek düzen Hesap Planında izlenecektir.

 – 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri,

–          630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri,

–          750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (7/A seçeneğine göre)

  

 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri  hesabında , üretim maliyetlerini düşürmek, satışları artırmak ve yeni üretim biçim ve teknolojilerini işletmede uygulamak, işletmede kullanılan üretim biçim ve teknolojilerini geliştirmek, üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin ve mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapmak, satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek için yapılan harcamalar izlenir.

Ayrıca aktifleştirilmiş Ar-Ge giderlerinin itfa payları da bu hesapta izlenir.

 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında,  üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçim ve teknolojilerinin işletmede uygulanması için yapılan giderlerden aktifleştirilmeyenler ile aktifleştirilmiş Ar-Ge giderlerinin itfa payları izlenir.

 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında, yeni ürün ve teknolojilerin oluşturulması , mevcutların geliştirilmesi  ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü harcamaların aktifleştirilen tutarları izlenir.

Maliyet değerleri ile bu hesaba alınan Ar-Ge giderleri, beş yıl içinde eşit oranlarda itfa edilir.

Kurumlar, hesap dönemi içerisinde gayrimaddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve geliştirme  harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorundadırlar. Ancak, gayrimaddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamalar doğrudan gider yazılabilecektir.

Geçici vergi dönemlerinde ve dönem sonunda      “750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri” hesabına borç kaydedilen Ar-Ge giderleri , “751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı” kullanılarak, gider ise “630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri” hesabına, aktifleştirilecek ise “263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri” hesabına borç kaydedilir.Ancak ana hesapların altında alt hesaplar açarak ilgili gider yerlerini takip etmelisiniz.Örn.750.01 İlk Madde Malz.H, 750.02 İşçi Ücret ve Giderleri gibi.

Dönem sonlarında da 751 no.lu hesap 750 no.lu hesap ile kapatılır. Ayrıca 335-253-254-255-260 nolu hesapları da Ar-ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan sabit kıymetlerde 900-950 nolu Nazım Hesapları ise yıl sonunda kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde indirilemeyen ve devreden Ar-ge indirimi ile değerlemeden gelen farkların takibi için kullanabilirsiniz.

Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı (%100) Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda Vergi Usul Kanununa göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır. (5746 s. Kanun md. 3/1) 

Burada kastedilen işletmenin kendi yaptığı ar-ge harcamasıdır. Bilindiği gibi bütün ar-ge destekleri %100 oranlı değildir. Örneğin, işletmenin ar-ge projesinin %60' ının desteklendiğini ve geri kalan %40' ının ise işletme tarafından karşılandığını düşünelim. Bu durumda işletme, kendi imkanlarından karşıladığı %40' lık ar-ge harcamasını kazancından indirerek bu rakama tekabül eden vergiyi ödemeyecektir.Bu duruma dikkat edelim.

Diğer taraftan şirketinizde istihdam edilen Ar-Ge ve destek personeline, çalışmaları karşılığında ödeyecekleri ücretler üzerinden doktoralı olanlar için % 90, diğerleri için % 80 oranında gelir vergisi stopaj teşviki uygulayabileceklerdir. (gelir vergisi stopajı teşviki)Yasal süresi içinde vereceğiniz Muhtasar beyanname üzerinde  “Ücret ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Say. Kanun Geregi Terkin Edilen Tutarı” bölümünde terkin edilen tutarları göstereceksiniz. Bordroları bordro programlarında hesaplayabilirsiniz.

Yine İstihdam edilen Ar-Ge ve destek personeline çalışmaları karşılığında ödeyecekleri ücretler üzerinden kestikleri sigorta primi işveren hissesinin yarısını ödeyecekler, kalan yarısı Hazine tarafından karşılanacaktır. (ssk primi teşviki)

Buna ilaveten; Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmamaktadır. (damga vergisi istisnası)

Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik, 3065 Sayılı KDV Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler ise;

KDV  Kanunu’nda, “Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna” başlığı ile düzenlenmiş olan 13.maddenin f fıkrasında, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu belirtilmiştir.

Maddede yer alan istisna, tam istisna niteliğinde bir düzenleme olup, istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla da giderilemeyen vergilerin iadesi mümkün bulunmaktadır.

 Buna ilaveten; KDV Kanunu’nun geçici 20.maddesinde yapılmış ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara yönelik olan KDV istisnası düzenlenmiştir.