Site yönetimlerine kesilen avukatlık makbuzlarında stopaj

Soru

Merhaba, site yönetimlerine kesilen avukatlık makbuzları stopaja tabi midir.?

Teşekkürler. 

Cevap

Bilindiği üzere GVK.nun 94./2.maddesine  “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler ;

--Serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlara (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç) yapılan ödemeler (arızi serbest meslek faaliyeti nedeniyle yapılan ödemeler dahil) esnasında ödemeyi yapanlar tarafından gelir vergisi tevkifatı (kesintisi)  (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin....

Buna göre avukatlık mesleği de GVK.’nun 66/4.maddesine göre (dava vekilleri olarak belirtilmiştir.)serbest meslek faaliyeti içinde sayıldığından site yönetimlerinin de vergi mükellefiyeti bulunduğundan yapılacak ödemelerde vergi tevkifatı yapılacak olup düzenlenecek serbest meslek makbuzlarında da belirtilecektir.

Teşekkürler.