Kurumlar Vergisi Matrah Arttırımı

Soru

Merhaba,

Kurumlar Vergisi matrah artırımı konusunda aşağıdaki kısımda tereddüt yaşıyorum.

 - Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini

kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu Kanunun 2 nci

ve 3 üncü madde hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir.

 Vergilerin süresinde ödenmesinde hangi vergilerden bahsediyor? Geçici vergiler de dahil mi? Yoksa sadece kurumlar vergisi mi? Zira kurumlar vergisinde sadece damga vergisi ödemesi çıkıyor.

Teşekkürler.

Cevap

Merhabalar,

6736 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin 1Seri Nolu tebliğin V-C/3.bölümünde

“Öte yandan, matrah artırımında bulunmak istedikleri yıllara ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu beyannameler üzerinden anılan beyannamelere ilişkin damga vergisi de dahil olmak üzere tahakkuk eden vergilerin tamamını süresinde ödemiş bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu vergi türlerine ilişkin olarak herhangi bir dönem için 6736 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre artırdıkları matrahlara %20 yerine %15 vergi oranı uygulanmak suretiyle ödenecek vergi tutarı hesaplanacaktır. %15 oranının belirlenmesinde, maddede öngörülen şartların her yıl için ayrı ayrı dikkate alınması gerekmektedir.” Denilmektedir. Ayrıca mezkur kanuna ve tebliğe göre artırılan kurumlar vergisi matrah artırımına ilişkin geçici vergi matrah artırımı yapılmayacaktır.

Bu açıklamalara istinaden ilgili dönem beyanı verilen ve tahakkuk eden geçici vergilerin süresinde ödenmemesi ilgili dönem kurumlar vergisi matrah artırımlarında dikkate alınmayacaktır.

Teşekkürler.