Sim Kart Hat Satışı Hk.

Soru

Sim kart satışında (GSM hat) %18 KDV’li düzenlenecek hazır kart ön ödemeli olanlarda özel matraha tabi olduğu için sorun yok, KDV’siz olarak alış ve satışımızı muhasebeleştiriyoruz.

Ancak sim kart (GSM hat) olanlarda alış ve satış ile ilgili belge düzeni ve KDV yönünden nasıl uygulama yapılacağı ile ilgili bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap

Merhabalar,

Katma Değer Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin (f) bendi hükmünün Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanarak, GSM operatör şirketleri tarafından sunulan cep telefonu konuşma hizmetlerinden faydalanmak üzere çıkarılan ön ödemeli hazır kartlar da dahil olmak üzerebütün telefon kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görülmüştür. Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan telefon kartı ve jeton satışlarına ait katma değer vergisinin bayi karına isabet eden katma değer vergisini de ihtiva edecek şekilde perakendeci bayilere telefon kartı ve jeton teslimi yapan kuruluşlar tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda bayiler telefon kartı ve jeton satışları için ayrıca KDV hesaplamayacaklar ve beyanda bulunmayacaklardır. GSM operatörleri, distribütörler ve bayiler arasında yapılan işlemlerde katma değer vergisinin nasıl hesaplanacağı konusunda oluşan tereddütler sonucunda konuya ilişkin talep edilen ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelgede;

“İlgi dilekçenizde belirtmiş olduğunuz konunuzla ilgili olarak fatura düzenlenmesine örnek vermek gerekirse; GSM şirketi abone satış fiyatını 10.-TL olarak belirlediği 100 kontörlük ön ödemeli kartı distribütörüne satmış, distribütörde söz konusu kartı perakendeci bayisine satmıştır. GSM şirketi, bayi satış kârı olarak distribütöre ön ödemeli kartın vergiler dahil satış fiyatının %10’u oranında komisyon hesaplamış ve ödemiştir. Ödenen komisyonun yarısı da distribütör tarafından perakendeci bayisine ödenmiştir. Buna göre işletmeci-distribütör-perakendeci bayiinin düzenlemesi gereken fatura bilgileri aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

 Yukarıdaki tablo da GSM operatörü perakende satış fiyatı 10.-TL olan 100 kontörlük ön ödemeli kartın vergiler hariç abone satış bedeli olan 6,78.-TL üzerinden %25 oranında 1,70.-TL özel iletişim vergisi ve %18 oranında 1.22.-TL katma değer vergisi hesaplanmıştır. Dikkat edilirse GSM operatörünün distribütöre yaptığı toplam satış ile distribütörün perakendeci bayiye satışındaki toplam tutar arasında (10-9,70=) 0,30.-TL tutarında bir fark bulunmaktadır. Bu fark distribütör ve perakendeci bayi satış aşamasında GSM operatörünün hesapladığı özel iletişim vergisinin katma değer vergisi matrahına dahil bulunmasından kaynaklanmaktadır. 1,70.-TL hesaplanan özel iletişim vergisinin %18 oranında hesaplanan katma değer vergisi 0,30.-TL dir. GSM operatörünün satış hasılatı olarak yazacağı tutar 6,78.-TL, GSM operatörü-distribütör-perakende bayi zinciri içerisinde hesaplanan katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi toplamı ise (1,70+1,52=)3,22.-TL olacaktır. GSM operatörünün distribütöre satışında hesaplanan 1,22.-TL’lik katma değer vergisi distribütör bünyesinde indirime konu edildiğinden toplam vergi yükünü etkilememektedir.

Bu satış işleminde satış karı olarak GSM operatörü tarafından distribütöre 1.-TL komisyon ödenmektedir. Distribütör bu komisyon için GSM operatörüne 1+0.18=1.18.-TL komisyon faturası düzenlemektedir. Distribütör aldığı bu komisyon tutarının yarısını perakendeci bayisine aktarmaktadır. Bu durumda perakendeci distribütöre 0,50.-TL’lik fatura düzenleyecek, düzenlenen komisyon faturasında komisyona ait katma değer vergisinin distribütör tarafından hesaplanmasından dolayı ayrıca katma değer vergisi hesaplamayacaktır.”

şeklinde konuya açıklık getirilmiştir.

Yine ,başka bir özelge de ise;

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir
Müdürlüğü

TARİH :27.12.2002
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.6905
KONU : Ön ödemeli telefon kartı faturalarında KDV
hesaplanıp, hesaplanmayacağı,


İlgide kayıtlı dilekçenizde GSM sektöründe hem toptancı ve hem de perakendeci olarak faaliyet gösteren şirketinizin cep telefonlarında kullanılan her türlü hazır kart, kontür kartı vs. konuşma kartının da hem perakende ve hem de toptan olarak satışını yaptığını belirterek, ana dağıtıcı firmanın firmanıza kestiği faturada KDV bulunup bulunmayacağı KDV hesaplanacaksa nasıl bir uygulama yapacağınızı sizin perakendeci firmalara kestiğiniz faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda görüş sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1.’nci maddesinde Türkiye?de ticari,sınai,zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin verginin konusunu teşkil eden işlemler olduğu,

Kanunun 20.nci maddesinde teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

23/f maddesinde Maliye Bakanlığı’nın işin mahiyetini gözönünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili olduğu,

24/b maddesi uyarınca vergi,resim,harç , pay, fon karşılığı gibi unsurlar KDV matrahına dahil olduğu,

hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 34/2. maddesinde; “Katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirilebileceği Maliye Bakanlığı’nca tespit olunur.”denilmektedir.

1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin VIII/F bölümünde, katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesine gerek görülmeyen işlemler ile tekele tabi maddelerin tesliminde bu mal ve hizmetleri teslim alanlar tarafından, tarife veya bilet veyahut benzeri vesikalarda gösterilen bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle katma değer vergisi hesaplanacak ve yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indireceklerdir. Şeklinde açıklama yapılmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin;

C- Özel Matrah Şekli Uygulaması bölümünde;  Katma Değer Vergisi Kanununun 23 ncü maddesinin (f) bendi hükmünün Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanarak, GSM operatör şirketleri tarafından sunulan cep telefonu konuşma hizmetlerinden faydalanmak üzere çıkarılan ön ödemeli hazır kartlarda dahil olmak üzere bütün telefon kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan telefon kartı ve jeton satışlarına ait katma değer vergisinin bayii kârına isabet eden katma değer vergisini de ihtiva edecek şekilde perakendeci bayiilere telefon kartı ve jeton teslimi yapan kuruluşlar tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda bayiiler belirtilen kapsamdaki telefon kartı ve jeton satışları için ayrıca vergi hesaplamayacaklardır.

Öte yandan, telefon kartı ve jeton satışları dahil bütün işlemleri özel matrah şekline göre vergilendirilenlerin katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.”denilmektedir.

Buna göre,

1- Ana dağıtıcı firmanın kendi komisyon tutarı ile nihai alıcıya satış yapan perakendeci bayinin komisyon bedeli toplamı üzerinden iç yüzde uygulanmak suretiyle Katma Değer Vergisini hesaplayıp beyan etmesi gerekmektedir.

2- Telefon kartı satışlarınızda perakende safhaya ait komisyon bedellerinin katma değer vergisi, doğrudan perakendeci bayiye satış yapmanız durumunda kendi komisyon tutarınız ile nihai alıcıya satış yapan perakendeci safhanın komisyon bedelleri toplamı üzerinden iç yüzde yoluyla Katma Değer Vergisi hesaplayarak tarafınızdan beyan edilecektir.

3- Şirketinizin özel matrah şekline tabi olan bütün telefon kartlarının alış vesikalarında KDV gösterilmediğinden, vergiye tabi işlemleriniz üzerinden hesaplanan KDV’nden indirebileceğiniz KDV’ni iç yüzde oranı ile hesaplamanız gerekmektedir.

4- Tarafınızca toptancı firma olarak perakendeci firmaya yapılan kontörlü kartlarla ilgili KDV bayii karına isabet eden KDV’ni de ihtiva edecek şekilde tarafınızca beyan edilecektir.” Denilmektedir.

Yukarıda ki özelgeler doğrultusunda işlem yapmanız uygun olacaktır.

 Bayi olarak;

––––––––––––––––––23.05.2017 ––––––––––––––––––––––– 
153 TİCARİ MALLAR HESABI           1000
153 01 Sabit Hat 
191 İNDİRİLECEK KDV 180
            320 SATICILAR HESABI                    1180
Sabit Hat Alımı
––––––––––––––––––– 23.05.2017 ––––––––––––––––––––––– 
100 KASA HESABI     1180 
            600 YURTİÇİ SATIŞLAR        1180 
            600 02 Sabit Hat 
            391 HESAPLANAN KDV        1180
Sabit Hat Satımı 
––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––