Genişletilmiş Garanti

Soru

Merhaba,

Firmamız adına aldığımız beyaz eşya için 2 yıllık ek garanti istemiş olup, garanti tutarı faturaya yansıtılmıştır. 3.000 TL olan ürün bedeli demirbaş olarak kayıtlarımıza alacağız. Ancak  2 yıllık genişletilmiş garanti bedeli olan 550 TL’ yi nasıl kayıt edeceğimiz konusunda yardımlarınızı rica ederim. Malın maliyetine mi ekleyelim. Direkt gider olarak mı kayıt edelim, yoksa sigorta gideri kapsamında 2 yıllık gider tutarını dönemsel olarak mı giderleştirelim ?

Cevap

Merhabalar,

Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, ikinci fıkrasında ise safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde yer alan “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır.

Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

  1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;
  2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmü uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

 Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan bent hükmü uyarınca, yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 Diğer taraftan sigorta şirketiyle prim yönünden  doğrudan muhatap olmadığınızdan sigorta gideri olarak değerlendiremezsiniz.

Dolayısıyla firmanız adına düzenlenen faturaya yansıtılan genişletilmiş garanti bedelini demirbaşınızın maliyetine dahil ederek amortisman yoluyla itfa etmeniz gerekir.

Teşekkürler.