Sertbest Meslekte Ba-Bs

Soru

Kasım 2016’da,  Mühendislik ve Danışmanlık faaliyeti olarak bir adi ortaklık kurduk. Serbest meslek faaliyeti olarak kurduk ve serbest meslek kazancı olarak bildirimleri yapıyoruz. Fakat vergi dairesinden 2017 yılının ilk dört ayına ait Ba Bs beyannamelerini vermemekten dolayı ceza geldi. Serbest meslek kazancında Ba Bs verme zorunluluğu yok diye biliyoruz. Firmada herhangi bir faaliyet yok, hiç makbuz kesilmedi. (Not: Ortaklardan birinin ayrıca ticari faaliyeti var. Bu cezanın dayanağı ne olabilir bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap

Serbest meslek faaliyeti; G.V.K.'nun 65. maddesine göre sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Anılan Kanunun 66 ncı maddesinde ise “Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez. Diğer taraftan adi ortaklık şeklinde serbest meslek faaliyetinde bulunmanız da bu durumu değiştirmez. Henüz 213 sayılı V.U.K.'a göre serbest meslek faaliyetinde bulunanlar Ba-Bs vermek zorunda değillerdir. Bu konuda Bakanlıkça bir tebliğ taslağı hazırlanmış olup,  ancak Tebliğ olarak yayınlanmamıştır. Vergi Dairenizle görüşüp firmanıza düzenlenen ceza ihbarnameleri ile tebliğ edilen ve Ba-Bs vermemekten dolayı kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarının, ihbarnamelerin size tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde tarhiyattan terkinini talep edebilirsiniz. Ya da bu süre içinde Vergi Mahkemesine tarhiyatın terkini yönünden dava açmanız gerekmektedir. Aksi takdirde bu tarhiyat  kesinleşecek olup sizde ödemek zorunda kalırsınız.