Fiyat Farkı Faturası

Soru

Mükellefimiz düzenlemiş olduğu ihracat faturasında bedeli düşük kestiğini sonradan fark etmiştir. Keseceği fiyat fark faturasında izlemesi gerektiği yol nedir.?

Konuyla ilgili bilginizi rica ederim.

Cevap

Merhabalar,

Öncelikle  213 Sayılı V.U.K.’nun Faturanın Tarifi ve Faturanın Nizamı başlıklı 229 ve 231 madde hükümlerine bakıldığında;

Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu ve Faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği ve bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yine 3065 Sayılı KDV Kanununun 35. maddesi aşağıdaki gibidir;

 “Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir.

Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır." 

Bilindiği gibi fiyat farkları, KDV Kanununun 35 maddesindeki “….sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde" ifadesine dayanılarak, matrah değişikliği olarak yorumlanmaktadır. Buna göre;  Fiyat farkı farkın ortaya çıktığı dönem itibariyle alıcı veya satıcı tarafından fatura edilir ve KDV’ye tabi tutulur. Fiyat farkları, ilgili mal veya hizmetin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesabına konu edilir. Şayet farkın ilgili bulunduğu işlem KDV’den müstesna ise, fark da KDV’den müstesna edilir.

Sonuç itibariyle gerek vergilendirme dönemi gerekse oran itibariyle tenkide uğramamak için, fiyat farkı faturasında, asıl mal veya hizmet faturasına atıf yapılmalı ve fiyat farkının nedeni açıklanmalıdır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinin değerlendirmesi neticesinde öncelikle eksik düzenlenen faturanın fiyat farkı olarak telakki edilmesi yoruma açık olup  faturanın tam ve zamanında düzenlenme zorunluluğu vardır, sorunuzda faturanın eksik düzenlendiği anlaşılmakta olup eksik düzenlenen fatura kısmının en azından vergilendirme dönemi (Kurumlar, Geçici ve Katma Değer Vergisi) geçirilmeksizin vergi ziyaına sebebiyet verilmeksizin düzenlemesine dikkat edilmelidir. Vergilendirme dönemi geçirilmiş ise hasılat tutarının beyan edilen matrahlara ilave edilerek düzeltme beyannamelerinin verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan zamanında tam olarak düzenlenmeyen faturadan dolayı V.U.K’nun 353/1. maddesine göre Özel Usulsüzlük Cezası ile muhatap olabilirsiniz.

Teşekkürler..