• PAZARTESİ, 9 ARALIK 2019
  • 07:30
Hızlı Erişim
  • Facebook
  • İnstagram
  • Twitter

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Adalet Bakanlığından; Elektronik Tebligat Yönetmeliği

  • Adalet Bakanlığından; Elektronik Tebligat Yönetmeliği

DİĞER HABERLER

EN ÇOK OKUNANLAR

06 Aralık 2018 OKUNMA SAYISI : 1233

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

Değerli Üyemiz,

7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca aralarında mahkemelerin de bulunduğu tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları içeren "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" 06/12/2018 Tarih ve 30617 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğe göre; Tüzel Kişilere resmi tebligatlar elektronik ortamda yapılacak olup, Tüzel Kişilerin 31.01.2019 tarihine kadar PTT’ye müracaat edereksisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

 Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar:

 MADDE 5 (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanun’da tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Komandit Şirketler, Kooperatifler, Dernekler ve Vakıflar)

 g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. Yukarıda belirtilenlere tebligatlar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak tebligatlar elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

 ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRES BAŞVURUSU

Yönetmelik 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğin 6. (1) maddesine göre 5’inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay (31.01.2019 tarihine kadar) içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

 Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru:

MADDE 6

(1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay (31/01/2019 a kadar) içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

(2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.

 b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

(3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturacak ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydedecek.

Oluşturulan elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderilecek. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunulacak.

 Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim edecek. UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştıracak.

 Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenecek ve bunlar muhatap tarafından görülecek.

Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilecek.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak.

MESAJ VEYA ELEKTRONİK POSTAYLA BİLGİLENDİRME:

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT'ye bildirecek Elektronik Tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilecek. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak gönderilecek. PTT, elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri içerir güncel bir adres rehberi oluşturacak ve bu rehberi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek.

VERGİ HUKUKUNA GÖRE YAPILACAK TEBLİGATLARIN DURUMU:

Bilindiği üzere Vergi uygulamaları için tebligatlar 213 sayılı VUK’ nun 93. Maddesine göre ; Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

 Elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan sistem ve bu sistemin kullanımına ilişkin açıklamalara 456 Sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Uygulama devam etmektedir. Vergi Dairelerinde yukarıda açıklanan yönetmelik hükümleri için yeni bir işlem ve müracaat yapılmayacaktır.

Yönetmelik hükümleri, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligat ile ilgilidir.

Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket, Kooperatif, Dernek ve Vakıf müşterileriz için yönetmelik de belirtilen 1 aylık sürede PTT şubelerinden işlemlerin yapılması gerekmektedir.

 Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

 “Elektronik Tebligat Yönetmeliği”ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.


GOOGLE+
WHATSAPP

DİĞER 2018 Haberleri

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ(Seri No:21)
11 Ekim 2018
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ(Seri No:21)
                 10 Ekim 2018 ÇARŞAMBA                     Resmî ...
Tecil Faizi Yıllık %22'ye çıkarıldı.
06 Eylül 2018
Tecil Faizi Yıllık %22'ye çıkarıldı.
6 Eylül 2018 PERŞEMBE  Resmî GazeteSayı : 30527
7143 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılması Bozulanlara Yeni Bir Hak Tanındı.
03 Ocak 2019
7143 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılması Bozulanlara Yeni Bir Hak Tanındı.
7159 SAYILI KANUN  İLE, 7143 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILANDIRMASI BOZULANLARIN 2019 ŞUBAT AYI SONUNA KADAR GECİKME ZAMMI İLE BİRLİKTE ÖDEMELERİ ŞARTIYLA ...
Adalet Bakanlığından: 2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
05 Ocak 2018
Adalet Bakanlığından: 2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
5 Ocak 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30292
TÜRMOB 2018/1 Dönem Etik Eğitim Başvuruları 15 Ocak- 2 Mart 2018 döneminde yapılabilecektir.
15 Ocak 2018
TÜRMOB 2018/1 Dönem Etik Eğitim Başvuruları 15 Ocak- 2 Mart 2018 döneminde yapılabilecektir.
2018/1 Dönem Etik Eğitimi TÜRMOB yazısı pdf için lütfen tıklayınız
İzmir Büyük Şehir Belediyesi Duyurusu
08 Ocak 2018
İzmir Büyük Şehir Belediyesi Duyurusu
Ocak ayı İlan ve Reklam Vergisi Beyan dönemi olduğundan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahaları  içindeki kendi ofis veya mükelleflere ait İzmir Büyükşehir Belediyesine İlan ve Reklam Vergisi ...
Ulusal Risk Değerlendirmesi/MASAK Anket
05 Şubat 2018
Ulusal Risk Değerlendirmesi/MASAK Anket
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın TÜRMOB'a gönderdiği yazısında; Muhasebecilik işkolunun risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan anketin tüm ...
15 Ocak 2018
"TÜRMOB-Dijital Muhasebe ve Vergide Gündem" seminer notları
Link: http://www.turmob.org.tr/seminernotlari
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:492)/İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması
28 Şubat 2018
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:492)/İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:492) Tebliğe ulaşmak için lütfen ...
Bakanlar Kurulu Kararı: Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar
26 Şubat 2018
Bakanlar Kurulu Kararı: Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar
Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için lütfen ...
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
13 Mart 2018
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Yeni Uygulamalarla İlgili Bilgilendirmesi
12 Mart 2018
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Yeni Uygulamalarla İlgili Bilgilendirmesi
Sayın Üyemiz, 12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 15:00’da İzmir Ticaret Odasında, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü ile yapılan toplantıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan yeni uygulamalar ile ...
Bilirkişilik Daire Başkanlığı Duyurusu
16 Mart 2018
Bilirkişilik Daire Başkanlığı Duyurusu
BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI DUYURUSU 2018 YILI  2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU     Daire ...
Yeni Kurulacak Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Defterleri, 15.03.2018 Tarihinden İtibaren Ticaret Siciline Tasdik Ettirileceği İle İlgili Olarak Oda Başkanımızın Açıklaması
13 Mart 2018
Yeni Kurulacak Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Defterleri, 15.03.2018 Tarihinden İtibaren Ticaret Siciline Tasdik Ettirileceği İle İlgili Olarak Oda Başkanımızın Açıklaması
Değerli Üyemiz, 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,  10/03/2018 gün ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de ...
Vergi Cezalarından Kurtulma Yolları/E-Fatura&E-Defter Uyuşmazlıkları Seminer Sunumu
14 Mart 2018
Vergi Cezalarından Kurtulma Yolları/E-Fatura&E-Defter Uyuşmazlıkları Seminer Sunumu
Vergi Yargılamasında Süreç Sunumu Pdf İçin Lütfen Tıklayınız
Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalar Yıllık İşletme Cetveli'ni 30.04.2018 Tarihine Kadar Vermesi Gerekir.
04 Nisan 2018
Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalar Yıllık İşletme Cetveli'ni 30.04.2018 Tarihine Kadar Vermesi Gerekir.
Değerli üyemiz, Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvelleri’ni her yılın ilk ...
2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır
23 Mart 2018
2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır
2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. 2017 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi ...
NLP Seminer Sunumları
27 Mart 2018
NLP Seminer Sunumları
NLP İle İletişim ve İlişki Yönetimi PDF Sunumu İçin Lütfen Tıklayınız
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7103 Sayılı Kanun)
28 Mart 2018
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7103 Sayılı Kanun)
7103 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelere ilişkin Oda Başkanımızın açıklaması için lütfen tıklayınız.
Mart 2018'den Başlamak Üzere Eksik Gün Bildirimleri Verilmeyecektir.
16 Nisan 2018
Mart 2018'den Başlamak Üzere Eksik Gün Bildirimleri Verilmeyecektir.
Sayın Üyemiz,  2018 Yılı Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet ...
2018/2.Dönem YMM Sınavı
16 Nisan 2018
2018/2.Dönem YMM Sınavı
2018/2.Dönem YMM Sınav Tarihi: 30 Haziran - 9 Temmuz 2018   * İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 11 Mayıs 2018   * Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 08 ...
7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
09 Nisan 2018
7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06.04.2018 tarih 30383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
KGK'dan: Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru
15 Mayıs 2018
KGK'dan: Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru
Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru  
Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratların Yüklenme Süresini 04.06.2018 Tarihine Kadar Uzatan VUK Sirküleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu.
02 Mayıs 2018
Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratların Yüklenme Süresini 04.06.2018 Tarihine Kadar Uzatan VUK Sirküleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu.
30.04.2018 günü sonuna kadar oluşturulma ve imzalanması gereken elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile berat dosyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine yüklenme süresini 04.06.2018 günü sonuna ...
Şubat 2018 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
25 Mayıs 2018
Şubat 2018 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
VUK Sirküleri /107: “31 Mayıs 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı ...
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan 25.05.2018 tarih 30431 sayılı R.G. de Yayımlanan Tebliğler
25 Mayıs 2018
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan 25.05.2018 tarih 30431 sayılı R.G. de Yayımlanan Tebliğler
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)
“5510 Sayılı Kanun’un 17’nci Maddesi Kapsamında Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılması” İle İlgili SGK Duyurusu
23 Mayıs 2018
“5510 Sayılı Kanun’un 17’nci Maddesi Kapsamında Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılması” İle İlgili SGK Duyurusu
SGK Teşviklerinden Yararlanmakla İlgili Son Başvuru Tarihi 1 Haziran 2018’dir. Bu tarihe kadar başvuruda bulunanlar ek ve iptal işlemine ilişkin bildirimleri SGK'dan alınan bilgiler doğrusunda en geç Haziran ...
Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28.05.2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
22 Mayıs 2018
Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28.05.2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Tarih: 21/05/2018 Sayı: VUK-106 / 2018-10 T.C.MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU ...
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 108
19 Haziran 2018
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 108
T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU ...
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
28 Mayıs 2018
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
İlgili Karara Ulaşmak İçin Lütfen ...
Ege Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı
28 Mayıs 2018
Ege Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sayın Üyemiz, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Bşk. Prof.Dr. Türker SUSMUŞ'un başında olacağı; Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler ...
7143 Sayılı Yasa Kapsamında Oda Aidat Borçlarının Yapılandırılması
04 Haziran 2018
7143 Sayılı Yasa Kapsamında Oda Aidat Borçlarının Yapılandırılması
                                                                ...
E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması
21 Haziran 2018
E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması
Değerli Üyemiz; Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 26/08/2017 tarihinde Serbest Meslek Makbuzu, Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda ...
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı veya Taşınmazların Tesliminde Matrah
20 Haziran 2018
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı veya Taşınmazların Tesliminde Matrah
                                               İKİNCİ ...
TÜRMOB tarafından
15 Ekim 2018
TÜRMOB tarafından"Bağımsız Denetçilere Yönelik Eğitim Programları" düzenlenecektir.
Bağımsız Denetçilerin, sürekli eğitim programları kapsamında TÜRMOB tarafından “Muhasebe”, “Denetim”, “Finans” eğitim programlarının düzenlenmesi konusunda KGK onayı alınmış olup, başvuru dönemi 21 Mayıs 2018 – 8 Haziran ...
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 11 Haziran 20108 tarih 30448 sayılı R.G.'de yayımlanan tebliğler
11 Haziran 2018
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 11 Haziran 20108 tarih 30448 sayılı R.G.'de yayımlanan tebliğler
7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında ...
Defter Beyan Sisteminden Beyanname Gönderilmesi İle İlgili Duyuru
24 Temmuz 2018
Defter Beyan Sisteminden Beyanname Gönderilmesi İle İlgili Duyuru
Defter Beyan Sisteminden Beyanname Gönderilmesi ile İlgili Duyuru 23.07.2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yaşanan teknik bir problem nedeniyle ...
2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması
23 Temmuz 2018
2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması
MALİ TATİL 3-20 TEMMUZ 2018 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sayın Üyemiz, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre ...
2018/1.Dönem SM'den SMMM'ye Geçiş
07 Ağustos 2018
2018/1.Dönem SM'den SMMM'ye Geçiş
2018/1. Dönem SM'den SMMM'ye geçiş Mesleki Uyum Eğitimleri için başvurular 25 Haziran - 4 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 27.06.2018  MESLEKİ UYUM ...
TÜRMOB 2018/2. Dönem Etik Eğitim Başvuruları 01 Ağustos- 31 Ağustos 2018 döneminde yapılabilecektir.
30 Temmuz 2018
TÜRMOB 2018/2. Dönem Etik Eğitim Başvuruları 01 Ağustos- 31 Ağustos 2018 döneminde yapılabilecektir.
2018 2.Dönem Etik Eğimi Başvuru pdf için lütfen tıklayınız
Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı
27 Temmuz 2018
Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı
Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı uygulamalarına dahil olmamış yada daha önce yapılmış olan Özel Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Sınavı'nda başarılı olamamış Sebest Muhasebeci ünvanlı meslek ...
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 05.07.2018 tarih ve 30469 sayılı 1.Mükerrer R.G.'de yayımlanan Tebliğler
05 Temmuz 2018
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 05.07.2018 tarih ve 30469 sayılı 1.Mükerrer R.G.'de yayımlanan Tebliğler
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için lütfen ...
17.07.2018 Tarihli
18 Temmuz 2018
17.07.2018 Tarihli "7143 Sayılı Kanun SGK Yapılandırma ve İstihdam Teşvikleri" Seminer Sunumları
"7143 Sayılı Kanun SGK Yapılandırma : İbrahim ÖZÇELİK/İşverenler Daire Başkanı" sunumu için tıklayınız.
Defter Beyan Sistemi TCKN/VKN Bilgi Sorgulaması
16 Temmuz 2018
Defter Beyan Sistemi TCKN/VKN Bilgi Sorgulaması
Defter Beyan Sistemi TCKN/VKN bilgi sorgulaması hakkında TÜRMOB'a gönderdiğimiz yazımız.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından: 06.07.2018 tarih 30470 sayılı R.G.'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği, GV Genel Tebliği ile VUK Genel Tebliği
06 Temmuz 2018
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından: 06.07.2018 tarih 30470 sayılı R.G.'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği, GV Genel Tebliği ile VUK Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:19)
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Özel Tüketim Vergisi (III) ve (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
05 Temmuz 2018
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Özel Tüketim Vergisi (III) ve (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: ...
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Bazı Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri 27/08/2018 Tarihine Uzatıldı.
02 Ağustos 2018
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Bazı Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri 27/08/2018 Tarihine Uzatıldı.
KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRMASI BAŞVURU SÜRESİ 27/08/2018 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.   Değerli üyemiz, Bilindiği üzere, 7143 Sayılı Kanuna göre Kamu alacaklarının yeniden ...
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan
16 Ağustos 2018
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan
16 Ağustos 201 PERŞEMBE        Resmî GazeteSayı : 30511
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları’nın Yayımlanması
16 Ağustos 2018
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları’nın Yayımlanması
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/08/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/141] Sayılı Kararı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi’nin Yayımlanması
16 Ağustos 2018
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi’nin Yayımlanması
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/08/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[/143] Sayılı Kararı
2018 Temmuz Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesinin Son Verilmesi Süresi
27 Ağustos 2018
2018 Temmuz Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesinin Son Verilmesi Süresi
Kurban Bayramı nedeniyle son verilme tarihi 27.08.2018 olan 2018/ temmuz ayı aylık prim hizmet ...
2018 / 2019  Eğitim Yardımı
06 Eylül 2018
2018 / 2019 Eğitim Yardımı
Başvuru Formu.pdf ...
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin GİB Duyurusu
11 Eylül 2018
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin GİB Duyurusu
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/9/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. 
Türk Parası Kiymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
13 Eylül 2018
Türk Parası Kiymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Türk Parası Kiymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:85)Karara ulaşmak için lütfen ...
Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru
16 Ekim 2018
Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 09/03/2018 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik ...
Ödeme Kaydedici Cihazladan Düzenlenen Günlük Kapanış (Z) Raporlarının GİB’e Bildirimi Hakkında Açıklama
26 Eylül 2018
Ödeme Kaydedici Cihazladan Düzenlenen Günlük Kapanış (Z) Raporlarının GİB’e Bildirimi Hakkında Açıklama
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN DÜZENLENEN GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARININ
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Eğitimi
30 Eylül 2018
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Eğitimi
  İZSMMMO’DA  CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA EĞİTİMİ  Değerli Üyemiz,
İzmir İş Teftiş Grup Başkanlığı Bilgilendirmesi
16 Ekim 2018
İzmir İş Teftiş Grup Başkanlığı Bilgilendirmesi
                                                                                    ...
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sistemine Geçiş 01 Temmuz 2019 Tarihine Ertelenmiştir.
27 Ekim 2018
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sistemine Geçiş 01 Temmuz 2019 Tarihine Ertelenmiştir.
27 Ekim 2018 CUMARTESİ                                         Resmi Gazete  ...
E-Uygulamalar ve Defter Beyan Sistemi Semineri 1
01 Kasım 2018
E-Uygulamalar ve Defter Beyan Sistemi Semineri 1
Tarih : 01.11.2018 PerşembeSaat  :16:00Yer   :İZSMMMO Konferans Salonu"GSM numaranızı ...
Konkordato Komiserliği Eğitim Programı/17-18 Kasım 2018
16 Kasım 2018
Konkordato Komiserliği Eğitim Programı/17-18 Kasım 2018
Kayıtlarını yaptırmış olan katılımcılar ...
Bilirkişiliğe Kabul ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları
22 Kasım 2018
Bilirkişiliğe Kabul ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları
İLK DEFA BÖLGE BİLİRKİŞİLİK LİSTESİNE KAYDOLACAKLAR İLE 2018 YILI BÖLGE BİLİRKİŞİLİK LİSTESİNDE KAYITLI OLANLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER:  24.11.2016 tarihli ve ...
Günlük Yazar Kasa Z Raporlarının Bildirim Süresi 1 Ocak 2019 Tarihine Ertelendi.
31 Ekim 2018
Günlük Yazar Kasa Z Raporlarının Bildirim Süresi 1 Ocak 2019 Tarihine Ertelendi.
                 31 Ekim 2018 ÇARŞAMBA                        Resmi Gazete      ...
TÜRMOB Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Programı
29 Kasım 2018
TÜRMOB Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Programı
Kayıtlarını yaptırmış olan katılımcılar içindir. ...
MERSİS sistemi üzerinde eksik verilerin güncelleştirilmesi
08 Kasım 2018
MERSİS sistemi üzerinde eksik verilerin güncelleştirilmesi
Sayın Üyemiz , Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılan bir çalışma ile MERSİS sistemi üzerinde eksik verilerin güncelleştirilmesi çalışması yapılmaktadır. Bu sayede kayıtlı şirketlerin işlem öncesi eksikleri önceden tespit edilmiş ve giderilmiş olacaktır. Bu amaçla ...
TÜRMOB Eğitim Takipleri
30 Kasım 2018
TÜRMOB Eğitim Takipleri
2019 Yılı İçin  E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru
05 Aralık 2018
2019 Yılı İçin E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru
1.1.2019 TARİHİ İTİBARİYLE E-FATURA, E-ARŞİV FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARINA ZORUNLU OLARAK DAHİL OLMASI GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU 20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve ...
Mali Mühürün Süresinin Dolması, Arızalanması, Çalınması, Kaybolması Hakkında Duyuru
05 Aralık 2018
Mali Mühürün Süresinin Dolması, Arızalanması, Çalınması, Kaybolması Hakkında Duyuru
MALİ MÜHRÜN SÜRESİNİN DOLMASI, ARIZALANMASI, ÇALINMASI, KAYBOLMASI HAKKINDA DUYURU E-Fatura,  e-Arşiv Fatura ve e-Defter  uygulamalarında kullanılan Mali Mühür sertifikasının ...
1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan
27 Aralık 2018
1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan "102 ? Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Satırına İlişkin GİB Duyurusu
1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan "102 ? Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" Satırına İlişkin Önemli Duyuru;
İZSMMMO 2019 Kişisel Gelişim Eğitimleri
03 Ocak 2019
İZSMMMO 2019 Kişisel Gelişim Eğitimleri
İZSMMMO olarak Kişisel Gelişim Eğitimlerimize 2019 yılında da devam ediyoruz.Farkındalık Yaratma ve Geliştirme Teknikleri- Yaratıcı Düşünme ve Beyin Fırtınası/ I.OTURUMTarih/Saat:09.01.2019 Çarşamba/17:00Sunum: Asuman ...
Poşet Ücreti ve Geri Kazanım Katkı Payı
04 Ocak 2019
Poşet Ücreti ve Geri Kazanım Katkı Payı
TÜRMOB'un, 7153 sayılı Kanunla 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda geri kazanım katkı payı, depozito ve poşet ücreti ile yapılan düzenlemeler ile bu düzenlemeler ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini içeren Sirküleri yayınlanmıştır.  İlgili ...
2019 Yılı Ölçü Aletleri Başvurusu
07 Ocak 2019
2019 Yılı Ölçü Aletleri Başvurusu
periyodik muayene müracaat ...
Yazar Kasalardan (ÖKC) Düzenlenen Günlük (Z) Raporlarının Gönderilmesine İlişkin Açıklama
08 Ocak 2019
Yazar Kasalardan (ÖKC) Düzenlenen Günlük (Z) Raporlarının Gönderilmesine İlişkin Açıklama
YAZAR KASALARDAN (ÖKC) DÜZENLENEN GÜNLÜK (Z) RAPORLARINI GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Değerli Üyemiz,
2019 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Zamanları
07 Aralık 2018
2019 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Zamanları
2019 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER, TASDİK ZAMANLARI VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA  Değerli Üyemiz; Defter tutma ve tasdikleri ...
İZSMMMO 2019 Önerilen Ücret Tarifesi
08 Ocak 2019
İZSMMMO 2019 Önerilen Ücret Tarifesi
İZSMMMO 2019 önerilen ücret tarifesi için lütfen tıklayınız. 
Defter Bilgi Girişi GİB Duyurusu
09 Ocak 2019
Defter Bilgi Girişi GİB Duyurusu
07.01.2019 - 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Almış Meslek Mensupları İçin Önemli Duyuru; Gelir İdaresi Başkanlığı olarak meslek ...
Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması
09 Ocak 2019
Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması
"3568 Sayılı Kanun Kapsamında İmzalanan Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması" ile ilgili TÜRMOB Sirküleriİlgili Sirkülere ulaşmak için lütfen tıklayınız... 
Elektronik Tebligata İlişkin PTT Duyurusu
11 Ocak 2019
Elektronik Tebligata İlişkin PTT Duyurusu
Elektronik Tebligata İlişkin PTT Duyurusu  Elektronik Tebligata ilişkin PTT tarafından yapılan duyuru aşağıdadır: 15 Mart 2018 tarihinde ...
Poşet Ücreti Konusunda Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi.
14 Ocak 2019
Poşet Ücreti Konusunda Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi.
POŞET ÜCRETİ KONUSUNDA YENİ USUL VE ESASLAR ...
Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdik
15 Ocak 2019
Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdik
A.Ş. KARAR DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİ ve ARA TASDİKLER 31.01.2019 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKİR Değerli üyemiz, Kapanış tasdiki yapılacak defter ve ara (devam) ...
PTT'den Ulusal Elektronik Tebligat(e-tebligat) Sistemine İlişkin Açıklama
23 Ocak 2019
PTT'den Ulusal Elektronik Tebligat(e-tebligat) Sistemine İlişkin Açıklama
PTT'DEN ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT (e-tebligat) SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA  17.01.2019
İZSMMMO Seminer
23 Ocak 2019
İZSMMMO Seminer
Seminer ve Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.