• ÇARŞAMBA, 19 EYLÜL 2018
Hızlı Erişim
  • Facebook
  • İnstagram
  • Twitter

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)

  • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)

DİĞER HABERLER

EN ÇOK OKUNANLAR

06 Eylül 2018 OKUNMA SAYISI : 182

6 Eylül 2018 PERŞEMBE       

Resmî Gazete

Sayı : 30527


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 20)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E-13.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“14. 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu

Aralık/2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında bu Tebliğ kapsamında;

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,

- Beyanname vermeme,

- Adresinde bulunamama,

- Defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir.), artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılır. Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanır. Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin mezkûr Kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilir.

6736 sayılı Kanun kapsamında 2013, 2014 ve 2015 yılları için (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için) artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmaz.

2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmazlar.

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmazlar. Ancak, bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, Tebliğin (IV/E-5) bölümünde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, sonraki döneme devreden KDV’ye ilişkin düzeltme işlemi neticesinde artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları ise bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamaz. Aynı şekilde yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemez.

7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunmasına bağlı olarak özel esaslar kapsamından çıkarılan veya özel esaslar kapsamına alınmayan mükelleflerin iade taleplerinde, haklarında olumsuzluk bulunan mükelleflerden alımlarının bulunduğunun tespiti halinde, Tebliğin (IV/E-11) bölümünde belirtilen hükümlerin uygulanacağı tabiidir.

7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında yer alan mükelleflerden, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığı tespit edilemeyenler de haklarında yürütülen incelemelerin sonuçlanmasını müteakip mezkûr fıkrada belirlenen süre ve şekilde KDV artırımında bulunmaları halinde bu Tebliğ hükümlerinden yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda yararlanırlar.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 


 

 


GOOGLE+
WHATSAPP

DİĞER 2018 Haberleri

Tecil Faizi Yıllık %22'ye çıkarıldı.
06 Eylül 2018
Tecil Faizi Yıllık %22'ye çıkarıldı.
6 Eylül 2018 PERŞEMBE  Resmî GazeteSayı : 30527
Adalet Bakanlığından: 2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
05 Ocak 2018
Adalet Bakanlığından: 2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
5 Ocak 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30292
TÜRMOB 2018/1 Dönem Etik Eğitim Başvuruları 15 Ocak- 2 Mart 2018 döneminde yapılabilecektir.
15 Ocak 2018
TÜRMOB 2018/1 Dönem Etik Eğitim Başvuruları 15 Ocak- 2 Mart 2018 döneminde yapılabilecektir.
2018/1 Dönem Etik Eğitimi TÜRMOB yazısı pdf için lütfen tıklayınız
İzmir Büyük Şehir Belediyesi Duyurusu
08 Ocak 2018
İzmir Büyük Şehir Belediyesi Duyurusu
Ocak ayı İlan ve Reklam Vergisi Beyan dönemi olduğundan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahaları  içindeki kendi ofis veya mükelleflere ait İzmir Büyükşehir Belediyesine İlan ve Reklam Vergisi ...
Ulusal Risk Değerlendirmesi/MASAK Anket
05 Şubat 2018
Ulusal Risk Değerlendirmesi/MASAK Anket
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın TÜRMOB'a gönderdiği yazısında; Muhasebecilik işkolunun risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan anketin tüm ...
15 Ocak 2018
"TÜRMOB-Dijital Muhasebe ve Vergide Gündem" seminer notları
Link: http://www.turmob.org.tr/seminernotlari
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:492)/İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması
28 Şubat 2018
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:492)/İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:492) Tebliğe ulaşmak için lütfen ...
Bakanlar Kurulu Kararı: Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar
26 Şubat 2018
Bakanlar Kurulu Kararı: Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar
Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için lütfen ...
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
13 Mart 2018
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Yeni Uygulamalarla İlgili Bilgilendirmesi
12 Mart 2018
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Yeni Uygulamalarla İlgili Bilgilendirmesi
Sayın Üyemiz, 12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 15:00’da İzmir Ticaret Odasında, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü ile yapılan toplantıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan yeni uygulamalar ile ...
Bilirkişilik Daire Başkanlığı Duyurusu
16 Mart 2018
Bilirkişilik Daire Başkanlığı Duyurusu
BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI DUYURUSU 2018 YILI  2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU     Daire ...
Yeni Kurulacak Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Defterleri, 15.03.2018 Tarihinden İtibaren Ticaret Siciline Tasdik Ettirileceği İle İlgili Olarak Oda Başkanımızın Açıklaması
13 Mart 2018
Yeni Kurulacak Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Defterleri, 15.03.2018 Tarihinden İtibaren Ticaret Siciline Tasdik Ettirileceği İle İlgili Olarak Oda Başkanımızın Açıklaması
Değerli Üyemiz, 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,  10/03/2018 gün ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de ...
Vergi Cezalarından Kurtulma Yolları/E-Fatura&E-Defter Uyuşmazlıkları Seminer Sunumu
14 Mart 2018
Vergi Cezalarından Kurtulma Yolları/E-Fatura&E-Defter Uyuşmazlıkları Seminer Sunumu
Vergi Yargılamasında Süreç Sunumu Pdf İçin Lütfen Tıklayınız
Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalar Yıllık İşletme Cetveli'ni 30.04.2018 Tarihine Kadar Vermesi Gerekir.
04 Nisan 2018
Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalar Yıllık İşletme Cetveli'ni 30.04.2018 Tarihine Kadar Vermesi Gerekir.
Değerli üyemiz, Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvelleri’ni her yılın ilk ...
2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır
23 Mart 2018
2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır
2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. 2017 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi ...
NLP Seminer Sunumları
27 Mart 2018
NLP Seminer Sunumları
NLP İle İletişim ve İlişki Yönetimi PDF Sunumu İçin Lütfen Tıklayınız
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7103 Sayılı Kanun)
28 Mart 2018
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7103 Sayılı Kanun)
7103 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelere ilişkin Oda Başkanımızın açıklaması için lütfen tıklayınız.
Mart 2018'den Başlamak Üzere Eksik Gün Bildirimleri Verilmeyecektir.
16 Nisan 2018
Mart 2018'den Başlamak Üzere Eksik Gün Bildirimleri Verilmeyecektir.
Sayın Üyemiz,  2018 Yılı Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet ...
2018/2.Dönem YMM Sınavı
16 Nisan 2018
2018/2.Dönem YMM Sınavı
2018/2.Dönem YMM Sınav Tarihi: 30 Haziran - 9 Temmuz 2018   * İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 11 Mayıs 2018   * Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 08 ...
7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
09 Nisan 2018
7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06.04.2018 tarih 30383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
KGK'dan: Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru
15 Mayıs 2018
KGK'dan: Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru
Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru  
Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratların Yüklenme Süresini 04.06.2018 Tarihine Kadar Uzatan VUK Sirküleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu.
02 Mayıs 2018
Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratların Yüklenme Süresini 04.06.2018 Tarihine Kadar Uzatan VUK Sirküleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu.
30.04.2018 günü sonuna kadar oluşturulma ve imzalanması gereken elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile berat dosyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine yüklenme süresini 04.06.2018 günü sonuna ...
Şubat 2018 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
25 Mayıs 2018
Şubat 2018 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
VUK Sirküleri /107: “31 Mayıs 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı ...
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan 25.05.2018 tarih 30431 sayılı R.G. de Yayımlanan Tebliğler
25 Mayıs 2018
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan 25.05.2018 tarih 30431 sayılı R.G. de Yayımlanan Tebliğler
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15)
“5510 Sayılı Kanun’un 17’nci Maddesi Kapsamında Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılması” İle İlgili SGK Duyurusu
23 Mayıs 2018
“5510 Sayılı Kanun’un 17’nci Maddesi Kapsamında Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılması” İle İlgili SGK Duyurusu
SGK Teşviklerinden Yararlanmakla İlgili Son Başvuru Tarihi 1 Haziran 2018’dir. Bu tarihe kadar başvuruda bulunanlar ek ve iptal işlemine ilişkin bildirimleri SGK'dan alınan bilgiler doğrusunda en geç Haziran ...
Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28.05.2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
22 Mayıs 2018
Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28.05.2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Tarih: 21/05/2018 Sayı: VUK-106 / 2018-10 T.C.MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU ...
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 108
19 Haziran 2018
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 108
T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU ...
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
28 Mayıs 2018
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
İlgili Karara Ulaşmak İçin Lütfen ...
Ege Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı
28 Mayıs 2018
Ege Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sayın Üyemiz, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Bşk. Prof.Dr. Türker SUSMUŞ'un başında olacağı; Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler ...
7143 Sayılı Yasa Kapsamında Oda Aidat Borçlarının Yapılandırılması
04 Haziran 2018
7143 Sayılı Yasa Kapsamında Oda Aidat Borçlarının Yapılandırılması
                                                                ...
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Eğitimi ile ilgili Oda Başkanımızın Açıklaması
03 Temmuz 2018
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Eğitimi ile ilgili Oda Başkanımızın Açıklaması
İZSMMMO’DA  CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA EĞİTİMİ Değerli Üyemiz, TÜRMOB ve Ankara Üniversitesi arasında imzalanan Protokol çerçevesinde meslek mensuplarımıza ve aday ...
E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması
21 Haziran 2018
E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması
Değerli Üyemiz; Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 26/08/2017 tarihinde Serbest Meslek Makbuzu, Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda ...
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı veya Taşınmazların Tesliminde Matrah
20 Haziran 2018
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı veya Taşınmazların Tesliminde Matrah
                                               İKİNCİ ...
TÜRMOB tarafından
08 Haziran 2018
TÜRMOB tarafından"Bağımsız Denetçilere Yönelik Eğitim Programları" düzenlenecektir.
Bağımsız Denetçilerin, sürekli eğitim programları kapsamında TÜRMOB tarafından “Muhasebe”, “Denetim”, “Finans” eğitim programlarının düzenlenmesi konusunda KGK onayı alınmış olup, başvuru ...
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 11 Haziran 20108 tarih 30448 sayılı R.G.'de yayımlanan tebliğler
11 Haziran 2018
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 11 Haziran 20108 tarih 30448 sayılı R.G.'de yayımlanan tebliğler
7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında ...
Defter Beyan Sisteminden Beyanname Gönderilmesi İle İlgili Duyuru
24 Temmuz 2018
Defter Beyan Sisteminden Beyanname Gönderilmesi İle İlgili Duyuru
Defter Beyan Sisteminden Beyanname Gönderilmesi ile İlgili Duyuru 23.07.2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yaşanan teknik bir problem nedeniyle ...
2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması
23 Temmuz 2018
2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması
MALİ TATİL 3-20 TEMMUZ 2018 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sayın Üyemiz, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre ...
2018/1.Dönem SM'den SMMM'ye Geçiş
07 Ağustos 2018
2018/1.Dönem SM'den SMMM'ye Geçiş
2018/1. Dönem SM'den SMMM'ye geçiş Mesleki Uyum Eğitimleri için başvurular 25 Haziran - 4 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 27.06.2018  MESLEKİ UYUM ...
TÜRMOB 2018/2. Dönem Etik Eğitim Başvuruları 01 Ağustos- 31 Ağustos 2018 döneminde yapılabilecektir.
30 Temmuz 2018
TÜRMOB 2018/2. Dönem Etik Eğitim Başvuruları 01 Ağustos- 31 Ağustos 2018 döneminde yapılabilecektir.
2018 2.Dönem Etik Eğimi Başvuru pdf için lütfen tıklayınız
Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı
27 Temmuz 2018
Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı
Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı uygulamalarına dahil olmamış yada daha önce yapılmış olan Özel Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Sınavı'nda başarılı olamamış Sebest Muhasebeci ünvanlı meslek ...
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 05.07.2018 tarih ve 30469 sayılı 1.Mükerrer R.G.'de yayımlanan Tebliğler
05 Temmuz 2018
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 05.07.2018 tarih ve 30469 sayılı 1.Mükerrer R.G.'de yayımlanan Tebliğler
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için lütfen ...
17.07.2018 Tarihli
18 Temmuz 2018
17.07.2018 Tarihli "7143 Sayılı Kanun SGK Yapılandırma ve İstihdam Teşvikleri" Seminer Sunumları
"7143 Sayılı Kanun SGK Yapılandırma : İbrahim ÖZÇELİK/İşverenler Daire Başkanı" sunumu için tıklayınız.
Defter Beyan Sistemi TCKN/VKN Bilgi Sorgulaması
16 Temmuz 2018
Defter Beyan Sistemi TCKN/VKN Bilgi Sorgulaması
Defter Beyan Sistemi TCKN/VKN bilgi sorgulaması hakkında TÜRMOB'a gönderdiğimiz yazımız.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından: 06.07.2018 tarih 30470 sayılı R.G.'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği, GV Genel Tebliği ile VUK Genel Tebliği
06 Temmuz 2018
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından: 06.07.2018 tarih 30470 sayılı R.G.'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği, GV Genel Tebliği ile VUK Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:19)
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Özel Tüketim Vergisi (III) ve (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
05 Temmuz 2018
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Özel Tüketim Vergisi (III) ve (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: ...
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Bazı Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri 27/08/2018 Tarihine Uzatıldı.
02 Ağustos 2018
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Bazı Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri 27/08/2018 Tarihine Uzatıldı.
KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRMASI BAŞVURU SÜRESİ 27/08/2018 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.   Değerli üyemiz, Bilindiği üzere, 7143 Sayılı Kanuna göre Kamu alacaklarının yeniden ...
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan
16 Ağustos 2018
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan
16 Ağustos 201 PERŞEMBE        Resmî GazeteSayı : 30511
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları’nın Yayımlanması
16 Ağustos 2018
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları’nın Yayımlanması
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/08/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/141] Sayılı Kararı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi’nin Yayımlanması
16 Ağustos 2018
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi’nin Yayımlanması
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/08/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[/143] Sayılı Kararı
2018 Temmuz Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesinin Son Verilmesi Süresi
27 Ağustos 2018
2018 Temmuz Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesinin Son Verilmesi Süresi
Kurban Bayramı nedeniyle son verilme tarihi 27.08.2018 olan 2018/ temmuz ayı aylık prim hizmet ...
2018 / 2019  Eğitim Yardımı
06 Eylül 2018
2018 / 2019 Eğitim Yardımı
Başvuru Formu.pdf ...
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin GİB Duyurusu
11 Eylül 2018
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin GİB Duyurusu
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/9/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. 
Türk Parası Kiymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
13 Eylül 2018
Türk Parası Kiymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Türk Parası Kiymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:85)Karara ulaşmak için lütfen ...
Seminer ve Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.