Yeni SGK İşten Çıkış Kodları

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021/09 sayılı Genelge ile İşten ayrılış nedenlerinde kod "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu çıkarılmış ve yerine "41" No.’lu koddan sonra gelmek üzere yeni işten ayrılış nedenlerini içeren kodlar eklenmiştir.

Yeni kodlara ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

1-“Kod  42”-“4857/25-II-a  “İş  sözleşmesi  yapıldığı  sırada  bu  sözleşmenin  esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.”

2-“Kod 43”-“4857/25-II-b “İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna  dokunacak  sözler  sarfetmesi  veya  davranışlarda  bulunması  yahut  işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.”

3-“Kod 44”-“4857/25-II-c “İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.”

4-“Kod 45”-“4857/25-II-d “İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.”

5-“Kod 46”-“4857/25-II-e “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.”

6-“Kod 47”-“4857/25-II-f “İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.”

7-“Kod  48”-“4857/25-II-g  “İşçinin  işverenden  izin  almaksızın  veya  haklı  bir  sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.”

8-“Kod  49”-“4857/25-II-h  “İşçinin  yapmakla  ödevli  bulunduğu  görevleri  kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.”

9-“Kod 50”-“4857/25-II-ı “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı  veya  başka  eşya  ve  maddeleri  otuz  günlük  ücretinin  tutarıyla  ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.”

01.04.2021 tarih 2021-9 sayılı SGK Genelgesi “2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik” için tıklayınız.