Vergi İncelemeleri İle İlgili Rapor Değerlendirme Komisyonlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği

Yönetmelik ile 18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamelerinde Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  (Kararname  Numarası:  60)'ne   uygun   olarak   Vergi   Denetim   Kurulu Başkanlığı’nda yer alan Grup Başkanlıkları ibareleri Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiş, ayrıca Maliye Bakanlığı ile ilgili ibareler Hazine ve Maliye Bakanlığına dönüştürülmüştür.

Rapor değerlendirme komisyonlarının, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarını, vergi kanunları ile bunlara ilişkin yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yanında ayrıca Cumhurbaşkanı kararlarını da dikkate alarak maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendireceği belirtilmiştir.

 07.04.2021  tarih  ve  31447  sayılı  Resmi  Gazete’de  yapılan  yönetmelik  değişikliği  ile 31.10.2011tarih  ve  28101  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Rapor  Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

 - 18 Nisan   2020   tarihli  ve  31103  Sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  (Kararname  Numarası:  60)  ile  Vergi  Denetim  Kurulu  Başkanlığı’nın teşkilat  yapısında  değişiklik  yapılmış  ve  Grup  Başkanlıkları,  Daire  Başkanlığına dönüştürülmüştü.  Yönetmelikte,  Vergi  Denetim  Kurulu  yapısında  meydana  gelen değişikliklere uygun bir şekilde Grup Başkanlığı, ibareleri Daire Başkanlığı şeklinde değiştirilmiştir.

 - Maliye Bakanı ve Maliye Bakanlığı ifadeleri, Hazine ve Maliye Bakanı; Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

"Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" için tıklayınız.