Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı

18  Nisan  2020  tarihli  ve  31103  Sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Bazı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamelerinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın teşkilat yapısında değişiklik yapılmış ve Grup Başkanlıkları, Daire Başkanlığına dönüştürülmüştü. Bu değişiklikler kapsamında ayrıca Kurulda; Denetim Daire Başkanlığı, Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı ve Sektörel Denetim Daire Başkanlığı kurulabilecekti.

Bu Karara paralel olarak, 31.10.2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak 7.4.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de yeni bir Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği yayımlanmıştır.

07.04.2021 tarih ve  31447  sayılı  Resmi  Gazete’de  Vergi  Denetim  Kurulu Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmelik, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluklarını, Daire Başkanlıklarının görev  alanlarını,  Vergi Müfettişlerinin  görev,  yetki  ve  sorumluluklarını, mesleğe   alınmalarını,   yetiştirilmelerini,   yeterliklerini,   yükselmelerini   ve   Daire Başkanlıklarında  görevlendirilmelerine  ilişkin  usul  ve  esasları  düzenlemektedir.

Yönetmeliğe  göre Vergi  Müfettişleri,  görevlerinden  ayrıldıktan  sonra  üç  yıl  süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan  veya  dolaylı  olarak  bağlı  bulunduğu  ya  da  nüfuzu  altında  bulundurduğu kurumlarda  herhangi  bir  görev  veya  iş  alamazlar,  3568  sayılı  Kanun  kapsamında sözleşme düzenleyemezler. Bu yasağa uymayanlar hakkında 2.10.1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

"Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği" için tıklayınız.