Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

(7318 SAYILI KANUN)

Sayın Üyemiz,

30 / 04/ 2021 Tarih ve 31470 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile; VUK ve Bazı Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.

Petrol piyasasının işleyişinde ortaya çıkan bazı olumsuzlukları önlemek için VUK da bazı değişikliler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler ile;

- VUK’un 231. maddesi uyarınca faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Yapılan değişik ile Hazine ve Maliye Bakanlığına; bu süreyi indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesine ilişkin zorunluluk getirme yetkisi verilmektedir.

- Söz konusu zorunluluğa uymayanlara VUK Mükerrer 355. maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın (2021 yılı için 2.500 TL), 10 katından az ve 1 milyon TL’den fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

- Ödeme kaydedici cihazlara yapılan müdahaleler sonucu, kayıt altına alınan bilgileri değiştiren silen, bu verilerin doğru bir şekilde Bakanlığa iletilmesini engelleyen kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

- Emeklilere ödenen Bayram İkramiyesinin tutarı 1.000 TL den 1.100 TL yükseltilmiştir.

- Çek ibrazı ve ödemeleri 01.06.2021 tarihine ötelenmiştir. İcra iflas işlemleri 01.06.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

Kanun metni ve yapılan değişikler ile ilgili kısa açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

VERGİ USUL KANUNUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

7318 SK. MADDE 1-

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve bendin son cümlesinde yer alan “süre” ibaresi “süreler” şeklinde değiştirilmiştir.

 “Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir.”

 AÇIKLAMA:

Fatura düzenleme süresi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun fatura düzenleme esasları ile ilgili 231 inci maddesinde değişiklik önerilmektedir. Buna göre, 231’inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve bendin son cümlesinde yer alan “süre” ibaresi “süreler” şeklinde değiştirilmiştir.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturasının malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

” Böylece azami 7 gün içinde düzenlenebilecek faturanın malın teslimi anında veya aynı gün içinde düzenlenmesi zorunluluğu getirilebilecektir.

7318 SK. MADDE 2-

213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına (7) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“8. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon Türk lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddede sayılan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, teminat tutarını lisansa tabi faaliyetlerde lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,”

AÇIKLAMA:

Petrol ve LPG sektöründe faaliyete bulunanlardan teminat alınması;

Yapılan değişiklik ile VUK’un “Yetki” başlıklı 257 nci maddesine 8. bent eklenmiştir. 8 inci bentle, “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu” ve “5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden teminat alınmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

7318 SK. MADDE 3-

213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara, (1) numaralı bentte yer alan tutarın 10 katından az ve 1 milyon Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir.”

AÇIKLAMA:

Teminat zorunluluğuna uyulmaması halinde ceza uygulaması;

Yapılan değişiklik ile VUK’un “Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza” başlıklı mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen değişiklikle, yukarıda yer verilen 8 inci bent kapsamındaki zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

 VUK Mükerrer 257’nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara,

VUK Mükerrer 355 inci maddesinin (1) numaralı bentte yer alan tutarın (2021 yılı için 2.500 TL) 10 katından az ve 1 milyon Türk Lirası’ndan fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir.”

7318 SK. MADDE 4-

213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine (c) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

AÇIKLAMA:

Ödeme kaydedici cihazlara yapılan müdahalelere hapis cezası uygulanacaktır.

Yapılan değişiklik ile; VUK’un “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359 uncu maddesinde öngörülen değişikle, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihazlara müdahale edenler için hapis cezası getirilmesi düzenlenmektedir.

Ödeme kaydedici cihazlara müdahalede bulunulduğunun tespiti halinde Cumhuriyet Baş Savcılığına başvuru gereği ve kamu davası açılacaktır.

7318 SK. MADDE 5-

213 sayılı Kanunun 367 nci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “359 uncu maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenir ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. Kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmaz.”

AÇIKLAMA:

Yapışan düzenleme ile VUK’un “Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul” başlıklı 367 nci maddesinde öngörülen değişiklikle, yukarıdaki kapsamdaki suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenmesi ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi ve kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacağı düzenlenmektedir.

DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

7318 SK MADDE 14 –

Emeklilere ödenen Bayram İkramiyelerini tutarı 1.000 TL den 1.100 TL yükseltilmiştir.

7318 SK MADDE 15 –

Çek ibrazı ve ödemeleri 01/06/2021 tarihine ötelenmiştir. İcra iflas işlemleri 01/06/2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için tıklayınız.