65 Yaş ve Üstünde Olanlar veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar ile Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler Beyannamelerini Mali Tatilden Sonra Verebilirler

528 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 22 Mart 2020 tarihi itibariyle 65 yaş ve üstünde olması veya  kronik  rahatsızlığı  bulunması  nedeniyle  sokağa  çıkma  yasağı  kapsamına  giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk  Sözleşmesi”  uyarınca  beyanname/bildirimleri  bu  meslek  mensuplarınca verilenlerin 22 Mart 2020 tarihi itibariyle başlatılan mücbir sebep hali 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdirilmişti.

22 Mart 2020 ila 26 Haziran 2021 tarihleri arasında verilemeyen  beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26 Haziran 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan mücbir sebep halinin sona ermesinden sonraki 15’inci gün 11 Temmuz 2021 gününe denk gelmekle birlikte, bu tarih mali tatil aralığında denk geldiğinden mücbir sebep döneminde  verilmeyen  beyanname  ve  bildirimler,  27  Temmuz  2021 tarihine   kadar verilebilecektir.   

Beyannamelere  istinaden  tahakkuk  eden  vergilerin  de  28  Temmuz  2021  tarihine  kadar ödenmesi gerekmektedir.

Süre uzatımı işleminin, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanı içeren İnteraktif Vergi  Dairesi  üzerinden  vereceği  yazılı  başvurusuna  istinaden  yapılacağından  sağlık kuruluşundan  alınan  belgelerin  ise  26  Temmuz  2021  tarihine  kadar  bağlı  olunan  vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul  Kanunu Genel  Tebliği’nde Çin  Halk  Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya  çıkan ve birçok  ülkeye  yayılan Koronavirüs(COVID-19)  salgınından  ve  bu  kapsamda  alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun  mücbir  sebep  hükümlerinden  faydalandırılması  hakkında  açıklamalarda bulunulmuştu.

Tebliğde   65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma  yasağı  kapsamına  giren  mükellefler  ve  meslek  mensupları  ile  24  Mart  2020  tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin22/03/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu  tarihler  dâhil)  arasında  mücbir  sebep  halinde  olduğunun  kabul  edilmesinin  uygun bulunduğu belirtilmişti.

Bu  kapsamda mücbir  sebep  dönemine  ilişkin  verilemeyen  beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştı.

65  yaş  ve  üstünde  olunması  nedeniyle  beyanname/bildirim  verme  ve  ödeme  sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktı.

26  Haziran 2021 tarih ve 31523 sayılı   Resmi Gazetede yayımlanan 528 sıra No’lu VUK Genel Tebliğiile 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik  rahatsızlığı  bulunan  mükellefler  ve  meslek  mensupları  ile  söz  konusu  Tebliğin yayımlandığı  tarih  itibarıyla  geçerli  olan  “Aracılık  ve  Sorumluluk  Sözleşmesi”  uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep halleri 528 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile  26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

11 Temmuz 2021 tarihi, mali tatil  aralığına  denk  geldiğinden; mücbir sebep hali dolayısıyla verilmeyen beyanname ve bildirimlerin aşağıdaki gibi verilmeleri gerekmektedir.

1)22/3/2020 ila 26/6/2021 tarihleri arasında verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26 Haziran 2021 tarihinden 11 Temmuz  2021  tarihine  kadar      verilmesi  ve  bu  beyanname/bildirimlere istinaden  tahakkuk  eden  vergilerin  de  aynı  süre  içerisinde  ödenmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna göre her  yıl  Temmuz  ayının  birinden  yirmisine  kadar  (yirmisi  dahil)  malî  tatil uygulanmakta ve son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen  tarihten  itibaren yedi  gün uzamış  sayılmaktadır. Buna göre  beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri yedi gün uzamış sayılmaktadır.  Ayrıca beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır. Dolayısıyla mücbir  sebep  halinin  sona  ermesinden  sonraki  15’inci  gün  11 Temmuz 2021 gününe ve bu tarihte mali tatil aralığında denk geldiğinden mücbir sebep  döneminde  verilmeyen  beyanname  ve  bildirimler,  27  Temmuz  2021 tarihine kadar verilebilecektir.

Beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin de 28 Temmuz 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir

2)Süre uzatımı işleminin, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanı içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacağından sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu tarih 26 Temmuz 2021 tarihine karşılık gelmektedir.

3)Kanuni verilme süresi Haziran 2021 ayına isabet eden beyanname/bildirimler açısından;  bu  26  Haziran  2021  tarihi  itibarıyla  beyanname/bildirim  verme süresinin son gününe 15 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme ile ödeme süresinin son günü olarak ikinci fıkrada belirtilen şekilde tespit edilen tarihin, 15 günden fazla süre kalması halinde ise beyanname/bildirim verme ile ödeme süresi olarak kanuni sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Konuyla ilgili TÜRMOB Sirküleri için tıklayınız.