7326 sayılı Kanun kapsamında Oda aidat borçlarınızı yapılandırmak için son başvuru tarihi 30.09.2021

ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Son Başvuru Tarihi       :30 Eylül 2021 (27.08.2021 tarih ve 4420 sayılı Cumhurbaşkanı kararı)

1.Taksit Ödeme Tarihi : 31 Ekim 2021 (27.08.2021 tarih ve 4420 sayılı Cumhurbaşkanı kararı)

Taksit Sayısı: 6

30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.

Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Açıklamalarımız için tıklayınız.

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru  ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar(Karar Sayısı 4420) için tıklayınız.

7326 sayılı yapılandırma formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Online başvuru ve ödeme için lütfen tıklayınız.