Kıdem Tazminatı Tavanı 01.07.2021 Tarihinden İtibaren 8.284,51 TL Olmuştur

Kıdem tazminatı belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para olarak tanımlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'na göre kıdem tazminatlarının belirli koşullar içerisinde vergilendirilmemesi gerekmektedir.

 Bu  kapsamda 21/3/2018tarihli  ve  7103  sayılı  Kanunun  5’inci  maddesi değişik Gelir Vergisi Kanunu'nun kıdem tazminatı ile ilgili 25/7'nci fıkrası aşağıdaki gibidir.

“7. (Değişik: 21/3/2018-7103/5 md.) a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu'na göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 13/6/1952  tarihli  ve  5953  sayılı  Basın  Mesleğinde  Çalışanlarla  Çalıştıranlar  Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.); b)  Hizmet  erbabının  tabi  olduğu  mevzuata  göre  bu  bendin(a)  alt  bendinde  belirtilen  istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi  sona  erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma  sözleşmesi  veya  ikale  sözleşmesi  kapsamında  ödenen  tazminatlar,  iş  kaybı tazminatları,  iş  sonu  tazminatları, iş  güvencesi  tazminatları  gibi  çeşitli  adlar  altında  yapılan ödemeler  ve  yardımlar  (Bu  bendin  uygulamasına  ilişkin  usul  ve  esasları  belirlemeye  Maliye Bakanlığı yetkilidir.)”

7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının yeniden düzenlenen (7) numaralı bendinin (a) alt bendi ile 1475, 854 ve 5953 sayılı Kanunlara göre ödenen kıdem tazminatlarına uygulanacak istisnaya ilişkin düzenleme aynen korunmuştur.

1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca, hizmet erbabının çalıştığı süre ve kıdem tazminatına esas ücreti dikkate alınarak hesaplanan ve ödenen kıdem tazminatları istisna kapsamına girmekte olup hesaplanan bu tutarları aşan ilave ödemeler ise ücret kapsamında değerlendirilmek suretiyle vergilendirilmektedir.

Hizmet erbabının kıdem tazminatına esas ücretine göre  hesaplanan  ve  en  yüksek  Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşan ödemelerde ise en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi kadarlık kısmı istisnaya konu edilecek, aşan kısmı ise ücret olarak vergilendirilecektir. Bu hesaplamada en yüksek devlet memuru olarak daha önce Başbakanlık Müsteşarı dikkate alınırken, yeni  başlayan  Cumhurbaşkanlığı  sisteminde, en  yüksek  devlet  memuru  olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı dikkate alınmaktadır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

İlgili Genelge için tıklayınız.