Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Hakkında Açıklama

GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU HAKKINDA AÇIKLAMA

529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 01 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (Tasfiye işlemi devam edenler dahil) aşağıda belirtilen mükellefler 31/08/2021 tarihine kadar “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu” verecektir. Form defter tutma yükümlülüğüne göre değil, mükellefiyete göre verilecektir.

Aşağıdaki mükellefler “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” vermek zorundadır.

A) Kurumlar Vergisi Mükellefleri;

1) Sermaye şirketleri: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler,

2) Kooperatifler,

3) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler,

4) İş ortaklıkları,

5)- KVK 2. maddesinde sayılan diğer mükellefler.

Yukarıdaki tüzel kişilerde;

a) Tüzel kişiliğin % 25’ i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

b)Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

c) (a) ve (b) bentler kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler (Yönetim kurulu başkanı veya imzaya yetkili kişi veya kişiler) gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime yazılacaktır.

B) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri, vermek zorundadırlar.

31/08/2021 tarihine kadar verilecek ilk “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” Mükellefin Gib İnternet Vergi Dairesi Şifresi kullanılarak verilir. Sayfada açılan başlıklardan 'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsündeki “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” doldurulur.

Formda yer alan;

Türü : Mükellefiyet grubu seçilecek

Yılı : 2021  

Ay: Ağustos

Ülke : T.C

 İl, ilçe ve Adres bilgileri ve formdaki ilgili alanlar doldurulacaktır.

(Açıklayıcı bilgiler formun “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formuna Ait Bilgiler” bölümündedir.)

Formun “Bildirimlerim” sayfasında yer alan dönem aralığı bölümü için Ocak 2021 ve Ağustos 2021 seçilir. Önceden kayıt edilen bilgiler listelenir.

Tebliğe göre; Kurumlar vergisi mükellefleri31/08/2021 tarihinde verilen formun bundan sonraki zamanlarda Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ile vereceklerdir. (2021/3. dönemden itibaren)

Kurumlar Vergisi Mükellefleri dışında kalan mükellefler  söz konusu formu (Yukarıda (B) bölümünde sayılan mükellefler ) yılda bir kez GİB İnternet VD sisteminden vereceklerdir. Geçici Vergi Beyannamesi ile vermeyeceklerdir.

Form; Meslek Mensubunun şifresi ile verilmez. Formun düzenleyen kısmına şirketin yetkilisinin veya formu dolduranın bilgileri yazılacak, Meslek mensubunun bilgileri YAZILMAZ.

“Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu”; SMMM, YMM, AVUKAT ve 529 Seri Numaralı VUK Genel Tebliğin 4 (2) tebliğde sayılan diğer kurum ve kişilerden GİB TARAFINDAN TALEP edilmesi halinde verilecektir.

 Başka bir ifade ile bu kişi ve kuruluşlar ( SMMM, YMM’ler dahil) 31/08/2021 ve takip eden dönemler “Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu” vermeyeceklerdir.

CEZA UYGULAMASI

529 Seri Nolu VUK Genel Tebliği’nde formu vermeyenler, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olacağı belirtilmiştir. Kesilecek ceza VUK 352.Maddeye göre usulsüzlük cezası olacaktır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) için tıklayınız.