Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Defter Beyan Sisteminde Defter Tutan Mükellefler; Beyanname ve Bildirimlerini "Elektronik Beyanname Sistemi" (BDP) Üzerinden de Verebileceklerdir.

Defter Beyan Sistemine Tabi Mükelleflerin Evraklarının  Sisteme Kayıt İşlemleri 532 nolu VUK Tebliği Madde 2(a) bendine göre, ilgili ayı izleyen 2. ayın 15.günü sonuna kadar yapılabilecektir.

532 VUK Tebliğ Madde 2-

"(2) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı defteri tutan mükellefler için birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin;

a) Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar," gerçekleştirilmesi zorunludur.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532) için tıklayınız.