Karar Defteri'nin Kapanış Tasdiki ve 2022'de Kullanılacak Defterlerin Ara Tasdikleri 31.01.2022 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir.

Sayın Üyemiz,

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19.12.2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ, VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış/kapanış onayı hakkında bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER: 

Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Tasdiki:

1-    Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna kadar yapılması gerekir. (31/Ocak/2022)

2-    Limited şirketler tarafından tutuluyor ise; Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna kadar yapılması zorunludur.

(31/ Ocak /2022)

Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu nedenle geçmiş yılda kullanılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki yapıldıktan sonra, tekrar açılış tasdikinin yapılmaması tavsiye olunur.

YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYI İSE: 30.06.2022 TARİHİNE KADAR YAPTIRILACAKTIR.

ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME VUK MD. 222):

Ara tasdik yapılabilecek defterler;

  • Yevmiye Defteri,
  • Defter-i Kebir,
  • Envanter Defteri,
  • Damga Vergisi Defteri,

Yönetim Kurulu Karar Defteri'nin, yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Ocak/2022) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.

(VUK. 222. Md. / 19.12.2012 tarihli RG'de yayımlanan Ticari Defter Gn. Tb. Md. 16.)

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 17'nci maddesinde açıklandığı üzere, kapanış onayına tabi olan Yönetim Kurulu Karar defteri son kaydın altına yazılacak "görülmüştür" ibaresi yanında yenileme onay bilgilerinin yazılması suretiyle kapanış ve onay yenileme işleminin bir arada yapılması gerekmektedir.

Kapanış tasdikini 31.01.2022 tarihi sonuna kadar yaptırmayan mükelleflere TTK'nun 562/1-c maddesi hükmü gereğince uygulanacak idari para cezası kesilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.