Yabancılar Ve/Veya Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle Yapılacak İşlemlere İlişkin Tahsilat Ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılmasında Değişiklik Yapıldı

7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerin  finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğuna ilişkin 459 sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde 540 sıra No.lu VUK Tebliğ ile değişiklik yapılarak ile aşağıdaki ödemeler, belgelendirme (tevsik) zorunluluğu  kapsamından çıkarılmıştır.

 “Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler (şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü  sonuna  kadar  aracı  finansal  kurumlarca  düzenlenen  belgelerle  tevsikinin  sağlanması zorunludur.)”

 –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540)