2022/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri

Vergi Usul Kanunu’nun 280.maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir.

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “3.1 Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi” başlıklı bölümünde; değerlemenin T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz   alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca 283 no.lu VUK Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere, kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kurları ile değerlenecektir.

217 Seri no.lu GVK Genel Tebliği ve 283 Seri no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca;

Kasadaki mevcut yabancı paralar  efektif alış kuru ile;

Yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt dışındaki banka hesaplarında yer alan yabancı  paralar  döviz alış kuru ile değerlenecektir.

 2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi (30.06.2022) sonunda yapılacak değerlemeler için yabancı para değerleri için tıklayınız.