Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU

 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçileceği hüküm altına alınmıştır.

 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar  Kuruluna  Dair  Yönetmeliğin  "Komiserin  nitelikleri"  başlıklı  4  üncü  maddesinde konkordato komiseri olabilme şartları düzenlenmiştir.

 Aynı Yönetmeliğin "Listeye Kayıt İçin Başvuru" başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "İlgili, listeye yazılmak için Başkanlık tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna başvuru yapar." hükmü gereğince bilirkişilik bölge kurulları tarafından 28 Eylül - 20 Ekim 2020 tarihleri arasında    aşağıda    belirlenen    usul    ve    esaslara    göre    Vatandaş Portal (vatandas.uyap.gov.tr) üzerinden e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda konkordato komiserliği başvuruları alınacaktır.

Bilirkişilik Daire Başkanlığı duyurusu için lütfen tıklayınız.