Komiteler

 • Seçil Utaş

  Başkan: Seçil Utaş

  Bağımlı Meslek Mensuplarının Odamız ve kendi aralarındaki iletişimi güçlendirmek, bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın karşılaştığı sorunları tespit ederek gerekli çözümlerin üretimi için rapor düzenleyerek Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak.
 • Emrah Tuyun

  Başkan: Emrah Tuyun

  Bilgi Teknolojisi Komitesi, meslek mensuplarının bilgi teknolojisi alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak, bilgisayarla ilişkili mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, bilgi teknolojisinin mesleğin gelişmesine katkısını sağlamak üzere çalışmalarda bulunmak. Komite, çalışmaları ile ilgili olarak yazılım firmalarının AR-GE sorumluları ile temaslarını sürdürmek ve üyelerimizin internet kullanımı konusundaki sıkıntılarını tespit ederek çözüm önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak.
 • Emin Yıldırım

  Başkan: Emin Yıldırım

  Bilirkişi olarak görev yapacak meslek mensuplarının, eğitimi, karşılaştıkları sorunların çözümü konularında çalışmalar yapmak, bilirkişilik mevzuatı konusunda görüş oluşturup Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak.
 • Tolgahan Soyak

  Başkan: Tolgahan Soyak

  Denetim standartları ile ilgili olarak meslek mensuplarının bilgilendirilmesi gereken hususları tespit etmek, mesleğimizi yakından ilgilendiren Denetim Standartları ile ilgili çalışmalar yapmak, oluşacak görüş ve önerileri rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunmak.
 • Zafer Pastutmaz

  Başkan: Zafer Pastutmaz

  Meslek mensuplarının eğitim gören çocuklarından eğitim yardımı yapılacak olanlarını tespit edilerek Yönetim Kurulu’na sunmak. Serbest meslek faaliyetini sürdürürken vefat eden, sağlık durumu bozulan meslek mensuplarımızın bürolarında hizmet verdikleri vergi mükelleflerinin tespiti, büronun durumu ve tasfiye işlemlerinin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması işlemlerinin kanuni varisler ile müştereken yapılacak çalışmalarına ait usul ve esasların düzenlenmesini yaparak oluşturulan görüş ve önerileri Yönetim Kurulu'na sunmak.
 • Murat Gökter

  Başkan: Murat Gökter

  Mesleğimizin ekonomik ve sosyal gelişmelerle iç içe olan bir meslek olması nedeniyle ülke ekonomisinin izlenmesi, gidişatı ve aksayan yönleri açısından araştırmalar yapmak, sosyal konuları izlemek, muhasebe mesleği ile birlikte uzmanlaşma, yeni mesleki alanlar yaratmak, raporlar hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na sunmak.
 • Gökhan Öztürk

  Başkan: Gökhan Öztürk

  Mesleğe yeni atılan genç meslektaşların mesleki alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak, meslekte daha tecrübeli meslektaşlar ile biraya gelmelerini sağlayarak mesleki bilgi, deneyim ve tecrübelerin aktarılmasını sağlamak, mesleği icra ederken karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek gerekli çözümlerin üretimi için rapor düzenleyerek Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak.
 • Gökçin Yıldızlı

  Başkan: Gökçin Yıldızlı

  Başta ruhsatlı meslek mensuplarımız olmak üzere, aday meslek mensuplarımıza ve kursiyerlerimize iş bulmalarında yardımcı olmak, yol göstermek, meslek mensubu, stajyer ve yardımcı eleman arayan kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, internet sitesi üzerinden yürütülecek insan kaynakları bölümünü oluşturmak ve takibini yapmak, bütün bu çalışmaları bir koordinasyon içinde sürdürmek, Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak.
 • Süheyla Erbaşol

  Başkan: Süheyla Erbaşol

  Meslek mensuplarımızın faaliyetlerini sürdürmeleri sırasında Kurumlarda (Vergi Dairesi, SSK,Bağ-Kur v.b.) karşılaştıkları sorunların tespiti çalışmalarını yapmak, çözüm önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak, kurumlar arası uygulama birlikteliği rehberi konusunda çalışmalar yapmak.
 • Üyelerimizin kişisel beceri ve yaratıcılıklarını geliştirmek, birlik ve beraberliğimizi arttırma amaçlı olarak bilgi ve görüşlerini paylaşabilecekleri ortamları kendilerine sağlamak, sosyal etkinlik çerçevesinde bilgi iletişiminin akışını hızlandırmak ve bunu en iyi şekilde sağlamak için gezi, koro, folklor, dans, ritim, panel, tiyatro, sanat ve ağaçlandırma gibi bir çok değişik konularda etkinlikler düzenlemek ve çalışmalar yapmak, Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak.
 • Erbay Aksoy

  Başkan: Erbay Aksoy

  Mali müşavirlik mesleğinin tanıtımı amacıyla eğitim kurumlarında çalışmalar yapmak, mesleğimizin kamuoyunda bilinirliğini ve saygınlığını arttırmak, çeşitli iletişim araçları kullanarak mesleğin tanıtımını yapmak.
 • Ali Metiner

  Başkan: Ali Metiner

  Oda yönetimi ile birlikte Meslek Yasası’nın güncel hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, tebliğ, yönetmelik, mecburi meslek kararlarını günün koşullarına uygun hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmak, uygulamayla ilgili altyapı çalışmalarını yoğunlaştırmak, yasadan kaynaklanan sorunlar üzerinde çalışmalar yaparak ve görüş oluşturularak Yönetim Kurulu’na rapor halinde sunmak.
 • Ayşe Özüilerigiden

  Başkan: Ayşe Özüilerigiden

  Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odaları ile Mesleki ve Akademik Odalarla ilişkileri sağlamak, anılan kurumlar ile iletişim kurarak ortak sorunları tespit etmek, çözüm önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak. Demokrasinin tüm kurallarıyla egemen olduğu toplumlarda sivil toplum örgütünün varlığının zorunluluğu nedeniyle, sürekli gelişen birey ve toplum yaşamı için sivil toplum örgütleri ile ilişkileri yürütmek amacıyla gerekli çalışmaları yaparak oluşturulan görüş ve önerileri Yönetim Kurulu’na sunmak.
 • Gökçe Akay

  Başkan: Gökçe Akay

  Meslek mensuplarının performanslarındaki artışı sağlamada en önemli etkenin meslek mensuplarının karşılaştıkları sorunların doğru tespiti ve bu sorunların ortadan kaldırılması olduğu düşüncesiyle gerekli çalışmaları yapmak. Meslek mensuplarının uygulamada karşılaştıkları sorunlar ile yasa ve yönetmeliklerdeki sorunları tespit etmek, bu sorunların ortadan kaldırılması konusunda gerekli çalışmaların yapılmasına yardımcı olmak, daha başarılı ve aktif şekilde mesleki faaliyetlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak.
 • Ayşe Öz

  Başkan: Ayşe Öz

  Mesleki disiplini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu’nun belirlediği denetim yapılacak yerleri, kişileri ve yapılan şikayetleri incelemek, kaçak çalışanlar ve ücret tarifesinin altında defter tutanlarla ilgili rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak, Mesleki dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, 3568 Sayılı Meslek Yasası Çalışma Usul ve Esaslarına ve Mesleğimizin Mecburi Meslek Kararlarına uyumunu sağlamak ve buna yönelik çalışmalar yapmak.
 • Ahmet Kulaksız

  Başkan: Ahmet Kulaksız

  Mesleki disiplini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu’nun belirlediği denetim yapılacak yerleri, kişileri ve yapılan şikayetleri incelemek, kaçak çalışanlar ve ücret tarifesinin altında defter tutanlarla ilgili rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak, Mesleki dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, 3568 Sayılı Meslek Yasası Çalışma Usul ve Esaslarına ve Mesleğimizin Mecburi Meslek Kararlarına uyumunu sağlamak ve buna yönelik çalışmalar yapmak.
 • Elmas Üzüm

  Başkan: Elmas Üzüm

  Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun (TMUDESK) yayınladığı Türkiye Muhasebe Standartları’nın (TMS) uygulamaya yönelik incelenmesi, yorumlanması ve örnekleriyle açıklanması ve yine TMUDESK tarafından taslak halde olan standartlar için görüş bildirme çalışmalarını yaparak Yönetim Kurulu’na rapor halinde sunmak.
 • Adil Tenli

  Başkan: Adil Tenli

  Sosyal Güvenlik ve İş Kanunu mevzuatı, taslak mevzuatlar konusunda çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu'na rapor halinde sunmak, meslek mensuplarının ilgili mevzuatlar konusundaki sorunlarını cevaplandırmak.
 • Sümeyye Mehtap Bozkaya

  Başkan: Sümeyye Mehtap Bozkaya

  Meslektaşlarımızın yaşadığımız sosyal çevrenin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinci ile; sosyal ve çevresel duyarlılıklar, sürdürülebilir yaşam konularında meslektaşlarımızın ve toplumun farkındalıklarının yaratılması, duyarlılıklarının artırılması ve geliştirilmesi konularında projeler geliştirme ve uygulama, var olan projelere dahil olmak yollarıyla toplumun nitelikli bir parçası olmanın gereğini yerine getirilmesi konusunda çalışmalar yürütmek ve bu konularla ilgili Yönetim Kuruluna öneriler sunmak, Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek. Olağanüstü hallerde (deprem,sel vb) meslektaşları organize etmek suretiyle ihtiyacı olanlara maddi, manevi ve işgücü anlamında yararlar sağlamak vb.
 • Başkan:

  Üyelerimiz arasında dayanışmayı, kaynaşmayı sağlamak amacıyla sportif etkinlikler, turnuvalar düzenlemek için çalışmalar yapmak.Düzenlenecek olan turnuvalar ve spor etkinliklerinin katılım şartlarını ve düzen içerisinde gerçekleşmesini sağlayacak şartları belirlemek ve Yönetim Kuruluna önermek.
 • Mehmet Ayar

  Başkan: Mehmet Ayar

  3568 Sayılı Meslek Yasası gereği TÜRMOB’a gönderilmesi gereken ücret tarifesini belirlemek ve Yönetim Kurulu’na sunmak.
 • Mustafa Alpaslan

  Başkan: Mustafa Alpaslan

  Tüm Vergi ve TTK mevzuatı, taslak mevzuatlar konusunda çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu'na rapor halinde sunmak, meslek mensuplarının ilgili mevzuatlar konusundaki sorunlarını cevaplandırmak.Yoruma ihtiyat duyulan mevzuat hakkında oda yönetimi ile birlikte meslektaşların ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile görüş oluşturma toplantıları düzenlemek.
logo