7256 Sayılı Kanun Kapsamında Oda Aidat Borçlarının Yapılandırılması

Sayın Üyemiz,

"7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile Oda aidat borçlarını taksitle ödeme imkanı getirilmiştir.

Buna göre 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamıza başvurarak veya aşağıda bulunan yapılandırma formunu doldurarak başvuruda bulunulması ve ana para borcunun 6 eşit taksitte ödenmesi halinde gecikme faizleri silinecektir.

Son başvuru 28 Şubat 2021 ve 1. taksit ödeme tarihi 31 Mart 2021’dir. (31.12.2020 tarih 3343 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılan sürelerdir.)

 Madde 4

6) 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan

c) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının,

birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

e) Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.

f) Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

 Bu konuda gerekli duyarlılığın gösterilerek yapılandırmadan faydalanılması dileği ile çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

"7256 Yapılandırma Başvuru Formu" için lütfen tıklayınız.

Online başvuru için tıklayınız...