01.07.2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK'ya Yapılan Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 23’üncü maddesi ve Geçici 24’üncü maddeleri ile birlikte getirilen fesih yasağı, koronavirüs nedeniyle yapılan kısa çalışma ve fesih yasağına bağlı olarak düzenlenen nakdi ücret desteği uygulamalarının uzatılmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı’na 30/06/2021 tarihine kadar yetki verilmiştir.

 Fesih yasağı, pandemi ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamalarının devam etmesi için bahse konu maddelerde değişikliğe gidilmesi veya yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle fesih yasağı ve kısa çalışma ve pandemi ücretsiz izin uygulamaları 01/07/2021 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Yine  fesih  yasağı  süresi  ile  sınırlı  olan  7252  ve  7256  sayılı  kanunlarla  düzenlenen normalleşme desteği, istihdama dönüş desteği ve artı istihdam desteği uygulamaları da yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece sonlanmıştır.

Bu kapsamda aşağıdaki huşulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

⎯Yeni koronavirüs  (Covid-19) kaynaklı  zorlayıcı  sebep gerekçesiyle  yapılan  kısa çalışma  uygulaması  sona erdiğinden2021/Temmuz  ayı  itibariylecovid-19 gerekçesiyle SGK’ya “18 kısa çalışma ödeneği” ve “27-kısa çalışma ödeneği ve diğer” eksik gün kodlarıyla bildirim yapılmamalıdır. Diğer nedenlerden dolayı kısa çalışma uygulaması yapılması halinde bu kodlar kullanılabilecektir.

⎯4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesi kapsamındaki pandemi ücretsiz uygulaması 01/07/2021 tarihi itibariyle sonra ermiştir. 2021/Temmuz ayından itibaren SGK’ya “28-pandemi ücretsiz izin-4857 geç.10.md”ve “29-pandemi ücretsiz ve diğer-4857 geç.10.md”eksik gün kodlarıyla bildirim yapılmamalıdır.

⎯2020/Haziran ayına ait ücretsizizinbildirimleri “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet  adresinden 5 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılabilir.(3 Temmuz  2021tarihihafta  sonuna  denk  geldiğinden)Ücretsiz  izin  bilgilerine  ilişkin  işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilir. Ancak bu şekilde uygulamanın yürürlükte olduğu sürenin tamamlanmasından sonra izleyen ay sonuna kadar yapılan ve hak doğurucu nitelikteki başvurular en fazla bir önceki ay için yapılabilir.

⎯01/07/2021tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yasağı uygulaması sona erdiğinden 01/07/2021 tarihi itibariyle uygun işten çıkış koduyla işten çıkış bildirimi yapılabilir.

⎯SGK mevzuatında işten çıkış tarihinde sigortalıya gün verileceğine dair açık bir hüküm  olmamasına  rağmen,  işverenlerin  SGK  ile  sıkıntı  yaşamaması  veya incelemeye maruz kalmaması için  01/07/2021 tarihli işten çıkışlarda işe gelmeme durumu  hariç  2021/Temmuz  ayı  için  SGK’ya  1  günlük  bildirim  yapılmasını önermekteyiz.

⎯4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 26'ıncı maddesinde düzenlenen prim desteği 30/6/2021tarihi, aynı kanunun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde düzenlenen prim  destekleri 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu  maddesinde  yer  alan  fesih yapılamayacak  süre  ile  sınırlı  olduğundan,4447  sayılı  Kanunun  geçici 26'ıncı maddesinde düzenlenen 7252 sayılı normalleşme desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 27'incimaddesinde düzenlenen7256 sayılı istihdama dönüş desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 28'incimaddesinde düzenlenen 7256 sayılı ilave artı istihdam prim desteği uygulamaları 30/06/2021 tarihi itibariyle sona ermiştir.