Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

30 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31614

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –  Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.