Defter Beyan Sistemi Duyurusu

MÜKELLEFLERİN BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİ

Bilindiği üzere; 19/10/2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 532 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 486 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Sistemin kullanımına ilişkin hususlar” başlıklı 12.nci maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik  yapılmıştır.“  MADDE  12 –(1)(Değişik:RG-19/10/2021-31633)Başkanlık, Sistem üzerinden işlem veya kayıt yapılması, elektronik ortamda defter ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı ile Sistem üzerinden veya Elektronik Beyanname  Sistemi  üzerinden  beyanname  ve/veya  bildirimlerin  hazırlanması, elektronik ortamda beyannamelerin Sistem veya Elektronik Beyanname Uygulaması aracılığıyla  verilmesi,  bildirim  ve  dilekçelerin  elektronik  ortamda  hazırlanması  ve gönderilmesi,  elektronik  belge  düzenlenmesi  ile  diğer  kullanım  şekillerine  ilişkin standart,  kural,  usul,  zorunluluk  veya  izinleri  ve  bunlarda  yapılacak değişiklikleri www.defterbeyan.gov.tradresinde yayımlayacağı teknik veya uygulama kılavuzları veya duyuruları ile belirler.”

Bu kapsamda, kayıtları “Defter-Beyan Sistemi” kapsamında elektronik ortamda tutulan mükelleflerimizin beyanname ve bildirimleri, bu duyurunun yayın tarihinden itibaren öteden beri olduğu üzere sistem içerisinden verilebileceği gibi “Elektronik Beyanname Uygulaması” aracılığıyla da verilebilecektir.

 Kaynak: GİB