Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Yemek ve Ulaşım İstisna Tutarları Arttırıldı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2021 yılında uygulanan had ve tutarların 27/11/2021tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533)ile 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek, 2022 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 21 Aralık 2021   tarihli ve 31696   sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ilan edilmişti.

8 Temmuz 2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Temmuz 2022tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 

 ⎯23/8 bendinde yer alan hizmet erbabına işyeri ve işyeri müştemalatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 51 TL’ye,

⎯10’uncu bendinde yer alan işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 25,50 TL’ye çıkarılmıştır.

1 Temmuz 2022  Tarihinden İtibaren Uygulanacak Tutarlar:

- Hizmet Erbabına İşyeri ve İşyeri Müştemalatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı: 51,00 TL

- İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı: 25,50 TL